หนังสือที่แต่งโดย สีดา สอนศรี 42 Results

No.TitlePublished
1ความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในการก่อตั้งองค์การส่วนภูมิภาค 1945-19852829
2เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : หนึ่งทศวรรษก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พ.ศ.2550-2558) = Southeast Asia : a decade before entering the ASEAN Community (2007-2015)2559
3พรรคการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์ (Political parties in Philippines)2557
4สาธารณรัฐฟิสิปปินส์2557
5สาธารณรัฐฟิลิปปินส์2557
6ความร่วมมือส่วนภูมิภาคแนวใหม่สำหรับประชาคมอาเซียน2555
7เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2540-2550) = Southeast Asia : politics, economy and international relations after the economic crisis (1997-2007)2552
8ฟิลิปปินส์ : จากอดีตสู่ปัจจุบัน (ค.ศ. 1986-2006)2551
9รัฐกับมุสลิมในฟิลิปปินส์ : The state and Muslims in the Philippines2550
10การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Terrorism in Southeast Asia2550
11รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์ : จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ2550
12คู่มือประเทศฟิลิปปินส์2545
13โครงการคู่มือประเทศฟิลิปปินส์ : ต้นฉบับสมบูรณ์2545
14บทบาทของประชาสังคม (Civil Society)ในฟิลิปปินส์2543
15กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กับฟิลิปปินส์2543
16พลังประชาชนกับความชอบธรรมทางการเมืองของโจเซฟ เอสตราดา2543
17การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองฟิลิปปินส์2542
18การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ดรรชนี2542
19การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองฟิลิปปินส์ = Economic and political development : the Philippines2541
20แนวโน้มญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย (พ.ศ.2450-2538) : รายงานการวิจัย2541
21บทความ งานวิจัย และพจนานุกรมเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น2538
22ฟิสิปปินส์ : จากสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่พลังประชาชน2537
23การเมืองในฟิลิปปินส์ 1986-19922536
24พลังประชาชนในฟิลิปปินส์2533
25การเมืองในฟิลิปปินส์ 19872531
26ภูมิหลังนักธุรกิจไทย2531
27การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 1972-1986)2530
28การเมือง เศรษฐกิจ และ สังคมของประเทศฟิลิปปินส์2530
29ความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการก่อตั้งองค์การส่วนภูมิภาค, 1945-19852529
30อำนาจเผด็จการของมาร์กอส2529
31นามานุกรมหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย = Directory of government agencies, state enterprises and international organizations in Thailand2528
32การเมืองการปกครองไทย (พ.ศ. 2417-2524) : บรรณานิทัศน์ของเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่เขียนและ/หรือพิมพ์ในประเทศไทย2528
33อำนาจของประธานาธิบดี ประเทศฟิลิปปินส์ : ศึกษาเฉพาะอำนาจของมาร์กอส หลังประกาศใช้กฎอัยการศึกษจนถึงปัจจุบัน2528
34แนวความคิดและทฤษฎีการรวมกลุ่มและภูมิภาคนิยม2527
35แนวความคิดทฤษฎีของกลุ่มและภูมิภาคนิยม2527
36วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์2524
37บรรณานิทัศน์สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นที่เขียนและ/หรือพิมพ์ ในประเทศไทย2523
38บรรณนิทัศน์เกี่ยวกับญี่ปุ่นที่เขียนและ/หรือพิมพ์ในประเทศไทย = An annotated bibliography of materials on Japan written and/or published in Thailand2523
39ความร่วมมือส่วนภูมิภาคในเอเซียอาคเณย์ : จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงอาเซียน2521
40ข้อแนะนำบางประการสำหรับการวิจัย2520
41ห้องสมุดกับการค้นคว้า
42นโยบายต่างประเทศของประเทศไทยต่อประเทศฟิลิปปินส์ในทศวรรษที่ 1970 ภายใต้อาเซียน