หนังสือที่แต่งโดย ศรียา นิยมธรรม 17 Results

No.TitlePublished
1Flash model : กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ2555
2ทัศนศิลป์เพื่อการศึกษาพิเศษ - Visual art for special education2550
3ปัญหายุ่งยากทางการเรียนรู้2549
4การเรียนร่วมสำหรับเด็กปฐมวัย2548
5การสำรวจเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ของโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร = Identification of children with learning disabilities in the school of Bangkok metropolis2545
6ประมวลศัพท์การศึกษาพิเศษ2543
7การเรียนร่วมสำหรับเด็กปฐมวัย2541
8ประมวลศัพท์การศึกษาพิเศษ2539
9ความบกพร่องทางการได้ยิน : ผลกระทบทางจิตวิทยา การศึกษา และสังคม2538
10รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างแบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้2537
11การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย2534
12การสอนซ่อมเสริม : การสอนเพื่อบรรดิการ = Remedial teaching2525
13การสอนซ่อมเสริม (การสอนเพื่อบรรดิการ)2525
14การสอนเพื่อบรรดิการ = Remedial teaching2520
15โปรแกรมการเรียนวิชาจิตวิทยา2520
16การสอนเพื่อบรรดิการ (Remedial teaching)2520
17พัฒนาการทางภาษา (หนังสืออ่านประกอบวิชาจิตวิทยา)2519