หนังสือที่แต่งโดย กรมสามัญศึกษา 53 Results

No.TitlePublished
1แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)2545
2รายงานการศึกษากิจกรรมที่โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2541ข25432543
3รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 25432543
4รายงานการศึกษาวิธีแก้ปัญหายาเสติดที่โรงเรียนทำได้สำเร็จแล้ว2542
5รายงานการศึกษาและพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการป้องกันและก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 25422542
6รายงานประจำปี ...2538
7แนวทางการนิเทศ : การเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน2534
8เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา2533
9เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 25302530
10ความรู้ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและทักษะในการใช้หลักสูตร2530
11รายงานผลการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงานของกรมสามัญศึกษาและศึกษาธิการเขต ศึกษาธิการจังหวัด ประจำปี 25272527
12คู่มือการบริหารการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 25242526
13การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาทั่วประเทศ2526
14ภาษามือ2526
15คู่มือแนวการจัดกิจกรรมนะแนว ม.5 (1 คาบ / สัปดาห์)2525
16คู่มือบริหารการใช้หลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 25242524
17เอกสารทางสัมมนาปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนกลาง /cกรมสามัญศึกษา2524
18รายงาน : การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 22523
19คู่มือการจัดบริการโสตทัศนศึกษา2523
20เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 25222522
21คู่มือแนะแนว2522
22รายงานผลการประเมินมาตรฐาน (โรงเรียนมัธยมศึกษา)2522
23ศึกษานิเทศก์สัมพันธ์. เอกสารวิชาการตามโอกาสเพื่อสถาบันอาชีพ2522
24ทุนการศึกษา2521
25ระเบียบและข้อบังคับการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา2521
26เอกสารการประชุมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา 18-21 กันยายน 25212521
27รายงานผลงานกรมสามัญศึกษา2520
28ศัพท์บัญญัติวิชาบรรณารักษศาสตร์2519
29สรุปและวิเคราะห์รายงานติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนมัธยมแบบประสม2519
30อุปกรณ์และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการแนะแนว2518
31สภาพโรงเรียน กรมสามัญศึกษา 25162518
32คู่มือการอบรมครูโรงเรียนผู้ใหญ่2518
33การศึกษาเฉพาะกรณี : การออกกลางคันของนักเรียนประถมศึกษา2517
34การศึกษาเฉพาะกรณี การออกกลางคันของนักเรียนประถมศึกษา2517
35รวมบทความการศึกษาผู้ใหญ่2517
36หนังสืออ่านประกอบวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียง2516
37รายงานผลการวิจัย : สัมฤทธิ์ผลการจัดการศึกษาภาคบังคับ2516
38วิทยาศาสตร์ 31 วิทยาศาสตร์กายภาพ2516
39คู่มือครู แบบเรียนภาษาไทย ชั้นประถมปีที่...2515
40โครงการสอนวิชาศิลปศึกษาชั้นป.1 -22515
41รายงานผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาประจำปี2515
42สภาพการรู้หนังสือของผู้จบชั้นประถมปีที่สี่ : รายงานการวิจัย2512
43คู่มือการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา2512
44บันทึกการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เบื้องต้น2510
45หนังสืออ่านประกอบชั้นการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 1-22510
46รายชื่อหนังสือที่ควรมีไว้ในห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา2507
47ระเบียบปฏิบัติงานของกรมสามัญศึกษา2500
48รายงานการทดลองใช้ชุดการสอนการปลูกฝังและสร้างเสริมค่านิยมพื้นฐาน
49รายงานการสัมมนาผู้ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา อันเกิดจากการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนของโรงเรียนปฏิบัติการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ครั้งที่ 4 15-18 ตุลาคม 2533 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
50คู่มืองานแนะแนวในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรกว้าง
51อภิปรายผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนอนุบาล
52คู่มือแนวการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ภาษาฝรั่งเศส (ฝ621, ฝ622)
53ระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับงานการศึกษาผู้ใหญ่