หนังสือที่แต่งโดย พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว 28 Results

No.TitlePublished
1ศาสตร์แห่งการวิจัยทางการเมืองและสังคม2545
2ศาสตร์แห่งการวิจัยทางการเมืองและสังคม2544
3เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งกับการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ : รายงานการวิจัย2544
4รายงาน การเข้าร่วมประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ณ กรุงซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 29 สิงหาคม 2544-3 กันยายน 25442544
5รัฐบาลผสม2544
6ศาสตร์แห่งการวิจัยทางการเมืองและสังคม2543
7บทบาทของพรรคการเมืองไทยในการจัดตั้งรัฐบาลผสม2541
8ศาสตร์แห่งการวิจัยทางการเมืองและสังคม2541
9ฐานข้อมูลสารบบกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยและข้อบังคับการประชุม : รายงานการวิจัย2540
10คณะกรรมการการเลือกตั้ง : รายงานการวิจัย2539
11อีสาน : เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี ของสมาคมชาวอีสาน2534
12ออมบุคส์แมน : การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง ผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภาในประเทศไทย2533
13พฤติกรรมการเมือง : ขอบข่ายทางทฤษฎี2532
14คุณภาพบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : คณะรัฐศาสตร์2531
15รัฐศาสตร์เชิงประจักษ์2531
16การวิจัยเชิงคุณภาพ : คุณลักษณะและแนวทฤษฎี2530
17อุดมการณ์ทางการเมืองของ ส.ส.ไทย : รายงานการวิจัย2530
18แบบแผนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของชาวกรุงเทพมหานคร2529
19ศาสตร์แห่งการวิจัย2529
20การสุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยแบบสำรวจ2529
21พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดขอนแก่น 18 เมษายน 2526 = Voting behavior : a case study of the general election of B.E. 2526, Khon Kaen, region 32527
22วิทยาการแสวงหาความรู้กับการศึกษารัฐศาสตร์2527
23การเมืองของเด็ก : กระบวนการสังคมประกิตทางการเมือง2526
24ข่าวสารการเมืองของคนไทย2526
25ข่าวสารการเมืองของคนไทย : รายงานการวิจัย2525
26รัฐศาสตร์ : พัฒนาการและแนวทางการศึกษา2524
27ศาสตร์การวิจัย2523
28รัฐศาสตร์ : แนวทางศึกษาและความเป็นศาสตร์2521