หนังสือที่แต่งโดย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 8 Results

No.TitlePublished
1ความคิดสร้างสรรค์ : พรสวรรค์ที่พัฒนาได้2546
2ความคิดสร้างสรรค์ : พรสวรรค์ที่พัฒนาได้2545
3ความคิดสร้างสรรค์ : พรสวรรค์ที่พัฒนาได้2537
4ค่านิยมและความคาดหวังของเยาวชนไทย : รายงานผลการวิจัย2523
5การศึกษาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถ : รายงานผลการวิจัย2520
6จิตวิทยาทั่วไป2516
7รูปแบบการพัฒนาทัศนคติต่อการประหยัดพลังงาน
8โครงการอบรมคณาจารย์ วิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส เรื่อง การสอนอย่างสร้างสรรค์