หนังสือที่แต่งโดย อัมพร ทีขะระ 12 Results

No.TitlePublished
1ภาษาดรรชนี2546
2คู่มือการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน2534
3การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน2534
4คู่มือการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน2532
5ศัพท์วิชาการบรรณารักษศาสตร์2528
6ห้องสมุดและสังคม : พัฒนาการของบรรณารักษศาสตร์2528
7รายงานการวิจัยเรื่อง การรวบรวมและวิเคราะห์ศัพท์วิชาการทางบรรณารักษศาสตร์ในภาษาไทย2528
8ห้องสมุดหนังสือหายาก2527
9ห้องสมุดหนังสือหายาก2523
10เลขหมู่และบัตรหลักสำหรับหนังสือภาษาไทย2517
11ปัญหาการทำบัตรรายการหนังสือภาษาไทย และข้อเสนอแนะในการลงรายการบัตร2510
12บรรณานุกรมพระราชนิพนธ์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีอยู่ในหอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย