หนังสือที่แต่งโดย สมบัติ จันทรวงศ์ 35 Results

No.TitlePublished
1ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น : บทวิเคราะห์โสเกรตีส2553
2ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น : บทวิเคราะห์โสเกรตีส2551
3ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น : บทวิเคราะห์โสเกรตีส2550
4นักคิดคนสำคัญของโลก : สำหรับเยาวชนและผู้เริ่มสนใจปรัชญาการเมือง2549
5พูดไปสองไพเบี้ย : ทำความเข้าใจกับสิ่งที่นักการเมืองไทย (ไม่) พูด2549
6บทพิจารณ์ว่าด้วยวรรณกรรมการเมืองและประวัติศาสตร์2547
7ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น : บทวิเคราะห์โสเกรตีส2546
8การสรรสร้างภาพอลังการทางการเมือง : การศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์ไทยกับการสร้างคำอธิบายหลักของผลการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544 : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2545) วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2545 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2545
9การสรรสร้างภาพอลังการทางการเมือง : การศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์ไทยกับการสร้างคำอธิบายหลักของผลการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 25442545
10The Prince กับมุมมองทางการเมือง [เทปบันทึกเสียง]2543
11การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2539 : การศึกษายุทธศาสตร์การสร้างภาพ : การงานการวิจัย2540
12บทพิจารณ์ว่าด้วยวรรณกรรมการเมืองและประวัติศาสตร์2540
13ความหมายทางการเมืองของ สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)2538
14โลกทัศน์ของสุนทรภู่2537
15เลือกตั้งวิกฤต : ปัญหาและทางออก2536
16ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น : บทวิเคราะห์โสเกรตีส2535
17ภาษาทางการเมือง : พัฒนาการของแนวอธิบายการเมือง และศัพท์การเมือง ในงานเขียนประเภทสารคดีทางการเมืองของไทย พ.ศ. 2475-25252533
18วิวัฒนาการและแนวโน้มของพรรคการเมืองใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณี พรรคพลังธรรม2532
19รายงานการศึกษา เรื่อง โครงการชุมชนปฐมอโศก : การศึกษาพุทธยูโทเปีย2531
20สองร้อยปี รัฐธรรมนูญอเมริกัน : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของมหาชนรัฐประชาธิปไตย2531
21รัฐศาสตร์สารฉบับพิเศษครอบรอบ 12 ปี ปรัชญาและความคิด2530
22การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต พ.ศ. 25282530
23การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 25292530
24มหาชนรัฐและประชาธิปไตย : ความคิดทางการเมืองอเมริกัน ค.ศ. 1776-18002529
25ชุมชนปฐมอโศก : การศึกษาพุทธยูโทเปีย2529
26ตัวบท (The text) กับการเรียนการสอนวิชาปรัชญาการเมือง2527
27ความนำว่าด้วยอุตมรัฐของเพลโต้2527
28แสตมป์กับสังคม2526
29รัฐศาสตร์ : สถานภาพและพัฒนาการ2525
30ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น : บทวิเคราะห์โสเกรตีส2524
31ความคิดทางการเมืองไทย2523
32รัฐศาสตร์ : สถานภาพและพัฒนาการ2521
33ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่2521
34จุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์2516
35ป่าชายเลน [วีดิทัศน์]