หนังสือที่แต่งโดย ชนิตา รักษ์พลเมือง 35 Results

No.TitlePublished
1การศึกษาสภาพและปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต : โครงการวิจัย2558
2กระบวนทัศน์พัฒนศึกษา2557
3สิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นฐานการศึกษาทางสังคมและกฎหมาย2557
4รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัยและพัฒนา2552
5แนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายการศึกษา : รายงานการวิจัย2551
6การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) : รายงานการวิจัย2551
7การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย : รายงานการวิจัย2551
8นโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา : รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย2551
9คู่มือการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา2551
10การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา รายงานการวิจัย2551
11การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี : รายงานการวิจัย2551
12การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์ : รายงานการวิจัย2551
13การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของไทย : รายงานการวิจัย2551
14การเปรียบเทียบกฎหมายที่ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา : รายงานการวิจัย2550
15การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศอังกฤษ : รายงานการวิจัย2549
16อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : หน้าที่และบทบาท2549
17การพัฒนาระบบข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานการวิจัย โครงการนำร่อง2544
18พื้นฐานการศึกษา : หลักการและแนวคิดทางสังคม2534
19พื้นฐานการศึกษา หลักการและแนวคิดทางสังคม2534
20การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ2532
21การศึกษาของชาวไทยใหญ่ บ้านไม้ลุงขน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย : รายงานผลการวิจัย2531
22สังคมวิทยาการศึกษา : สารัตถะแห่งแนวความคิดและทฤษฎี2531
23สองคนยลรอบทิศ (เรื่องทิศหก)2530
24การศึกษาเพื่อพัฒนา2527
25การศึกษาเพื่อพัฒนา2527
26การศึกษาเพื่อพัฒนา2527
27การศึกษาเพื่อพัฒนา2527
28รายงานผลการวิจัยแนวโน้มการศึกษาในระบบโรงเรียนในช่วงระยะแผนพัฒนาการศึกษา แห่งชาติ ฉบับที่ 6 และ ฉบับที่ 72527
29แนวโน้มการศึกษาในระบบโรงเรียน ในช่วงระยะแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 6 และ 7 : รายงานผลการวิจัย2527
30สังคมวิทยาขั้นนำ2526
31ครู การศึกษา และการพัฒนาชุมชน2526
32สังคมวิทยาการศึกษา2525
33การศึกษาในระบบโรงเรียนเปรียบเทียบ I -II2525
34การศึกษาในแอฟริกา ลาตินอเมริกา อาหรับ2525
35แผนหลักของการศึกษาไทย : เอกสารคำสอนวิชา 2701302 การศึกษากับสังคม