หนังสือที่แต่งโดย ธีระ อาชวเมธี 7 Results

No.TitlePublished
1พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์2557
2รายงานผลการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความเร็วในการเข้าใจ "จำนวน" ซึ่งเขียนเป็นตัวเลขอารบิค ตัวเลขไทย และตัวอักษรไทย2525
3ปรัชญาจิตวิทยา2521
4ปรัชญาจิตวิทยา2521
5รายงานผลการวิจัย การเปรียบเทียบความเร็วในการเข้าใจ "จำนวน" ซึ่งเขียนเป็นตัวเลขอาระบิค ตัวเลขไทย และตัวอักษรไทย2520
6ปรัชญาจิตวิทยา = Philosophy of psychology2519
7รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง การศึกษาภาคสมทบในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย2519