หนังสือที่แต่งโดย สมบูรณ์ สุขสำราญ 26 Results

No.TitlePublished
1อุดมการณ์ วัฒนธรรมและการเป็นผู้แทนในระบอบประชาธิปไตย2556
2ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ2552
3การให้เงินอุดหนุนพรรคการเมือง : รายงานการวิจัย2536
4รายงานผลการวิจัยเรื่อง พุทธศาสนากับความชอบธรรมทางการเมือง กรณีเปรียบเทียบประเทศไทย ลาว และกัมพูชา2534
5พุทธศาสนากับความชอบธรรมทางการเมือง : กรณีเปรียบเทียบประเทศไทย ลาว และกัมพูชา2533
6ทรรศนะและความคาดหวังของผู้อพยพอินโดจีน2533
7หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส031 การปกครองของไทย : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2531
8ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมของชุมชนชาวจีน2530
9การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา : กรณีศึกษาพระสงฆ์นักพัฒนา2530
10การเมืองการปกครองสหราชอาณาจักร2529
11ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมของชุมชนชาวจีน2529
12ผู้ลี้ภัยอินโดจีน : ความคาดหวังในชีวิต2527
13บรรณานุกรมวิวัฒนาการอุดมการณ์ของชาติไทย2527
14การเมืองการปกครองสหราชอาณาจักร2527
15พุทธศาสนา พระสงฆ์กับวิถีชีวิตของสังคมไทย2527
16พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม2527
17การเมืองการปกครองสหราชอาณาจักร2527
18การเมืองการปกครองสหราชอาณาจักร2526
19รายงานการวิจัยเรื่อง สถานภาพและทัศนคติของชาวอินโดจีนอพยพ2526
20ผลงานนักวิชาการไทย : การรวบรวมและวิเคราะห์ตำรางทางรัฐศาสตร์ สังคมวิยาและมานุษยวิทยา รายงานการวิจัย2525
21ศาสนาจักรกับอาณาจักร : ความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์กับอำนาจการเมือง2525
22ชาวกัมพูชาอพยพกับบูรณาการของชาติ2524
23บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง2524
24โครงสร้างทางชนชั้นและพฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้ง ในสหราชอาณาจักร2523
25ความขัดแย้งทางการเมืองและบทบาทของพระสงฆ์2522
26การบริหารงานของเทศบาลนครธนบุรี2511