หนังสือที่แต่งโดย พินิจ ลาภธนานนท์ 22 Results

No.TitlePublished
1พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมของพระสงฆ์2557
2โภชนปฏิบัติเพื่อสุขภาพพระสงฆ์2557
3ประเด็นสุขภาวะในพระไตรปิฏก2556
4สุขภาวะของพระสงฆ์ ปี 25552556
5ทำเนียบพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสานปี พ.ศ. 2554-25552555
6การเสริมสร้างเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสานเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม2554
7สงครามยาเสพติด : การแก้ไขปัญหาที่ไม่ยั่งยืน2550
830 พระสงฆ์นักพัฒนาเด่นในภาคอีสาน พ.ศ. 2546-2547 : ชีวิตและการทำงาน2550
9สงครามยาเสพติดการแก้ไขปัญหาที่ไม่ยั่งยืน2550
1030 พระสงฆ์นักพัฒนาเด่นในภาคอีสาน พ.ศ.2546-2547: ชีวิตและการทำงาน2550
11ยาเสพติด : ปัญหาชายแดนภาคตะวันออก ตราด เกาะช้าง สระแก้ว2549
12กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการปรับเปลี่ยนบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน : รายงานผลการวิจัย2549
13อุปทาน-อุปสงค์ พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด-สระแก้ว2547
14วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว2547
15การศึกษาปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก : รายงานฉบับสมบูรณ์2547
16การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แนวกันชน ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง2538
17การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย ระยะที่ 22538
18การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย2535
19บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท2529
20พระสงฆ์ในชนบทภาคอีสานกับการพัฒนาตามหลักการพึ่งตนเอง2527
21การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินในภาคกลาง กรณีบ้านลุ่มผึ้ง จังหวัดกาญจนบุรี
22บทบาทการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ในภาคอีสาน