หนังสือที่แต่งโดย อมรา พงศาพิชญ์ 25 Results

No.TitlePublished
1บทบาทของงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในอนาคต : ความท้าทายและการสร้างความเปลี่ยนแปลง2557
2สิทธิมนุษยชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : เอกสารประกอบการสัมมนา วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2556
3ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม)2549
4อนาคตการเมืองไทย : ขบวนการประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม2549
5สตรีนิยมและขบวนการผู้หญิง : ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาสังคมข้ามชาติและขบวนการสังคมแนวใหม่2548
6ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม)2547
7โครงการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย : รายงานสมบูรณ์ = Country overview of social protection against unemployment : final report2545
8โครงการสำรวจวิจัยและปฏิบัติงานสังคมในชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง : รายงานฉบับสมบูรณ์2545
9ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม2545
10ความสัมพันธ์ด้านสังคมของกลไกอาเซียนในสหัสวรรษใหม่2543
11ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม2543
12ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม2542
13สถานภาพสตรีไทยทางกฎหมายและสังคม2541
14วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา2541
15การพัฒนาอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน [จุลสาร] : เอกสารประกอบการบรรยาย 2 และ 13-15 ตุลาคม 25402540
16วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา2537
17วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิยา2534
18วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิยา2533
19วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์แนวมานุษยวิทยา2532
20อิทธิพลภายในและภายนอกกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม : รายงานผลการวิจัย2532
21ข้อคิดบางประการเรื่อง ความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางด้านพัฒนาสังคม2530
22เอกสารประกอบการสัมมนาวันที่ 30 กันยายน 2529 ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2529
23การศึกษาเปรียบเทียบผู้อพยพทางบกในค่ายอพยพคนลาว คนเขมร และคนเวียตนาม2525
24ข้อคิดเห็นบางประการเรื่องความร่วมมือของกลุ่มอาเซียนทางด้านสังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต1997
25การประเมินการพัฒนามนุษย์ และคุณภาพชีวิตในกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน