หนังสือที่แต่งโดย ศรีปราชญ์ 6 Results

No.TitlePublished
1อนิรุทธคำฉันท์ พร้อมด้วยบันทึกสอบทานและหมายเหตุ2503
2อนิรุทคำฉันท์ พร้อมด้วยบันทึกสอบทานและหมายเหตุ2503
3ประวัติและโคลงกำศรวลศรีปราชญ์ : พร้อมด้วยบันทึกสอบทานและหมายเหตุ2503
4อนิรุทธคำฉันท์2502
5อนิรุทธคำฉันท์ (ฉบับวังหน้ามหาศักดิพลเสพย์)2500
6อนิรุทธคำฉันท์2467