หนังสือที่แต่งโดย พัฒน์ สุจำนงค์ 30 Results

No.TitlePublished
1อนามัยชุมชน = Community health2544
2อนามัยสิ่งแวดล้อม2539
3อนามัยชุมชน = Community health2537
4อนามัยชุมชน = Community health2537
5สังคมกับปัญหาสภาวะแวดล้อม = Social & Environmental Problem /cพัฒน์ สุจำนงค์2533
6กฎหมายควบคุมอาหารและมาตรฐานอาหาร2532
7สารานุกรมสาธารณสุขสำหรับนักศึกษาแพทย์และพยาบาล = Public health dictionary2531
8สารานุกรมสาธารณสุข = Public health dictionary2531
9ยาเสพติดมีพิษ ชีวิตเป็นภัย2529
10อนามัยชุมชน = Community health2529
11อาหารกับสุขภาพ = Food and health2529
12อาหารกับสุขภาพ2529
13ตำรายาไทย-จีน : ยากลางบ้าน ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ2528
14น้ำดื่มสะอาด2528
15การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม2527
16การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม2527
17การสุขาภิบาลทั่วไป2527
18การสุขาภิบาลทั่วไป = General sanitation2527
19การสุขาภิบาลอาหาร2526
20โรคติดต่อและการควบคุมป้องกัน = Communicable disease control2526
21การสุขาภิบาลอาหาร = Food sanitation2526
22โรคติดต่อและการควบคุมป้องกัน = Communicable disease control2526
23ตำรายาไทย-จีน : ยากลางบ้าน, ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ2524
24หลักการฝึกอบรมแผนใหม่2523
25กฎหมายควบคุมอาหารและมาตรฐานอาหาร2522
26ชีวิตการครองเรือน2522
27สุขศึกษา2522
28กฎหมายควบคุมอาหารและมาตรฐานอาหาร2522
29การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม2521
30คู่มือการสุขาภิบาลอาหาร2519