หนังสือที่แต่งโดย ไพบูลย์ ช่างเรียน 21 Results

No.TitlePublished
1องค์การในอนาคต = Organization of the future2546
2องค์การในอนาคต = Organization of the future2544
3สิ่งแวดล้อมกับการบริหาร2543
4การบริหารคุณภาพ = Quality management2543
5โครงการประเมินผลการพัฒนาแหล่งแร่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศไทย2542
6การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำในชนบท2537
7การประเมินผลการประชุมคณะรัฐมนตรีภูมิภาค : รายงานการวิจัย2533
8วัฒนธรรมกับการบริหาร2532
9การบริหารผังเมือง : ทฤษฎีและแนวทาง2531
10สังคมการเมืองและการปกครองของไทย2527
11ผังเมืองกรุงเทพมหานคร : ปัญหาและกระบวนการตัดสินใจ2523
12ผังเมืองจังหวัดชลบุรี : เอกสารประกอบการศึกษา2522
13วิทยาการจัดการและพฤติกรรมบริหารองค์การ2521
14สังคมการเมืองและการปกครองของไทย2520
15ลักษณะสังคมและการปกครองของไทย2517
16การปกครองมหานคร2516
17สารานุกรมศัพท์ทางสังคมวิทยา2516
18สารานุกรมศัพท์ทางสังคมวิทยา2515
19การเพิ่มประชากรและการขยายตัวของเมืองในเขตนครหลวงกรุงเทพ-ธนบุรี2515
20ลักษณะสังคมและการปกครองของไทย2514
21ลักษณะสังคมและการปกครองของไทย2514