หนังสือที่แต่งโดย มัลลิกา นาคเสวี 10 Results

No.TitlePublished
1แหล่งบริการสารสนเทศทางสังคมศาสตร์2553
2บริการของห้องสมุด2529
3บริการของห้องสมุด2529
4ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์2529
5บริการของห้องสมุด2529
6คู่มือค้นเรื่องนิตยสารไทย พ.ศ. 25192521
7คู่มือค้นเรื่องนิตยสารไทย พ.ศ. 25192521
8คู่มือค้นเรื่องนิตยสารไทย2521
9ดรรชนีวารสาร 25182520
10ดรรชนีวารสาร2520