Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ฐะปะนีย์ นาครทรรพ

24 Results

No.TitlePublished
1หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน : ภาษาไทย ม.4 ช่วงชั้นที่ 42546
2ศึกษาภาษิตและร้อยกรอง2542
3ศึกษาภาษิตและร้อยกรอง2538
4นิทานภาพพุทธรักษา : หนังสือชุดภาพนิทานไทย2538
5นิทานภาพพุทธรักษา2538
6หนังสือภาษาไทย บันไดหลักภาษา 2 : รายวิชา ท203-ท204 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2533
7หนังสืออเรียนภาษาไทย รายวิชา ท042 การเขียน 2 : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2533
8คู่มือครูภาษาไทย รายวิชา ท042 การเขียน 2 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2527
9นิทานภาพพุทธรักษา2524
10หนังสือเรียนภาษาไทย รายวิชา ท042 การเขียน 22524
11ภาษา-พาสาร อักษร ก-ต 200 สำนวน2523
12ภาษาพาสาร อักษร ก-ต 200 สำนวน2523
13ศึกษาภาษิตและร้อยกรอง ร่วมฉลองปีเด็กสากล 25222522
14ศึกษาภาษิต และร้อยกรองร่วมฉลองปีเด็กสากล พ.ศ. 25222522
15การประพันธ์ ท.0412521
16ภาษาไทยสำหรับครู2520
17การประพันธ์ ท.0412519
18ภาษา-พาสาร2519
19ภาษา-พาสาร อักษร ก-ค (ล.1), ค-ต (ล.2) 100 สำนวน2517
20คู่มือครูวิชาภาษาไทย ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น2516
21ภาษา-พาสาร อักษร ก-ค 100 สำนวน2516
22ดอกสร้อย ร้อยแปด2514
23กลอนและบทดอกสร้อยสุภาษิต2511
24หนังสือภาษาไทย ภาษาสุนทร 2 รายวิชา ท203-ท204 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น