หนังสือที่แต่งโดย ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา (พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญฺญาอคฺโค), 2352-2435 15 Results

No.TitlePublished
1ตำรายาพระโอสถพระนารายณ์ ฉบับโบราณ2548
2ตำรายาพิเศษ2512
3ลิลิตพงศาวดารเหนือ2510
4ลิลิต พงศาวดารเหนือ2510
5จดหมายเหตุบัญชีน้ำฝน2503
6จดหมายเหตุบัญชีน้ำฝน2473
7โคลงเรื่องพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2470
8กรรมวิภาคกถา2469
9กลอนกาพย์ เรื่องเสด็จไปเมืองนครศรีธรรมราช2468
10โคลงเรื่องพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2468
11สังขิตโตวาท2467
12พระปรารภเรื่องแปลจตุราริยสัจ2464
13ตำรายาพิเศษ ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์2464
14ลิลิตพงศาวดารเหนือ2451
15พงษาวดารเหนือลิลิต2451