หนังสือที่แต่งโดย นครสวรรค์วรพินิต, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระ, 2424-2487 10 Results

No.TitlePublished
1ตำราเล่นกล้วยไม้ เล่มแรกของประเทศไทย2544
2ปทานุกรมเทียบศัพท์ ภาคชวา ซุนดา และมะลายู ตำนานสังเขปของหมู่เกาะอินเดียตะวันออก ลายภาพจำหลักที่โบโรบูดูร2544
3คำกราบบังคมทูล กระแสพระดำรัส และ พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ตั้งแต่ธันวาคม พ.ศ. 2454 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 24752533
4เพลงมาร์ชบริพัตร2531
5เพลงแขกสายเถา2531
6พระโอวาทและพระดำรัส2517
7พระเกียรติประวัติของจอมพลเรือ : จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต เสนาบดีกระทรวงทหารเรือพระองค์แรก2508
8ตำราเล่นกล้วยไม้2502
9เที่ยวอินเดีย2493
10เที่ยวอินเดีย2492