หนังสือที่แต่งโดย ผุสสดี สัตยมานะ 9 Results

No.TitlePublished
1รัฐวิสาหกิจไทย องค์การและการจัดการ2529
2ฟิลิปปินส์ จากอาณานิคมสู่เผด็จการประชาธิปไตย2529
3ระบบบริหารและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ2523
4ฉากหนึ่งของจีนใหม่2522
5การบริหารรัฐกิจ2521
6ระบบบริหารและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ2521
7ระบบบริหารและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ2521
8การบริหารรัฐกิจ2517
9การบริหารรัฐกิจ2514