หนังสือที่แต่งโดย จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453 352 Results

No.TitlePublished
1พระราชพิธีสิบสองเดือน2560
2ปิยราชภาษา2560
3บทละครเรื่อง เงาะป่า ฉบับสอบชำระพร้อมต้นฉบับลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล2559
4นารีเรืองนาม2559
5ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ภาคปกิณกะ 32558
6พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชทานแด่ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ในเวลาที่ทรงสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 24402557
7พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน2557
8ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ภาคปกิณกะ 22557
9ประมวลพระราชนิพนธ์เบ็ดเตล็ด ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2557
10พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน2557
11พระราชพิธีสิบสองเดือน2556
12ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ภาคปกิณกะ 12556
13พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ทรงพระราชวิจารณ์เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายหีนยานกับมหายาน และเรื่องสร้างพระบฏหลวง2556
14ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน2555
15พระราชพิธีสิบสองเดือน2553
16นิทราชาคริช2553
17ลิลิตนิทราชาคริต : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2553
18โคลงเรื่อง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 52553
19พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 52553
20พระราชพิธีสิบสองเดือน2552
21พระราชพิธีสิบสองเดือน2552
22พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องจดหมายความทรงจำของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพธิ์) ตั้งแต่ จ.ศ. 1129 ถึง 1182 เป็นเวลา 53 ปี2552
23พระราชพิธีสิบสองเดือน2552
24ไกลบ้าน (เล่ม 1-3)2552
25พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน. ฉบับมีรูปภาพ2551
26พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน ฉบับตัวเขียน สอบทานกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 24702551
27พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ2551
28100 ปีไกลบ้าน [videorecording] : ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง2551
29พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตั้งแต่ พ.ศ. 2417 ถึง พ.ศ. 2453)2550
30พระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี2550
31เงาะป่า2549
32พระราชกรัณยานุสร : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ตอนว่าด้วยพระราชพิธีศรีสัจปานกาล2549
33เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2547
34เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2547
35เสด็จประพาสต้น ร.ศ. 1252547
36บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2547
37ลิลิต นิทราชาคริช2546
38การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440 : รวมพระราชหัตถเลขาและเอกสารการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 24402546
39พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน2546
40พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ. 121-1222546
41ปิยราชภาษา2545
42ไกลบ้าน2545
43เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 52545
44เงาะป่า = Ngo Pa (Romance of Sakai)2545
45เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 52545
46บทละครเรื่องเงาะป่า2544
47พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 52544
48หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย เรื่อง เสด็จประพาสต้น2543
49พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 52543
50พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิจารณ์เรื่องพระราชพงศาวดารกับเรื่องราชประเพณีการตั้งพระมหาอุปราช2542
51ประชุมโคลงสุภาษิตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2542
52ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม2542
53พระราชพิธีสิบสองเดือน2542
54พระราชกรัณยานุสร2541
55พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พุทธศักราช 24402541
56ไกลบ้าน [Video recording]2541
57ไกลบ้าน [วีดิทัศน์]2541
58บทละครเรื่อง เงาะป่า2540
59พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน และ พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส2540
60ไกลบ้าน : พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล เมื่อเสด็จไปประพาศยุโรป ร.ศ. 126 (ตอนเสดจประพาศเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส) = Far from home = Fern von Zuhause = Loin des siens2540
61ไกลบ้าน2540
62บทละครเรื่องเงาะป่า และประชุมโคลงสุภาษิต2538
63ลิลิตนิทราชาคริต2538
64โคลงดั้นเรื่องโสกันต์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5. และ, บาญชีตัดจุก รายพระนามแลนาม ผู้ซึ่งพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดจุก2538
65ระยะทางเสด็จประพาสไทรโยค2538
66พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน. ฉบับมีรูปภาพ2537
67พระราชนิพนธ์ภาษิตในรัชกาลที่ 52537
68พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและลัทธิเอาอย่าง - โคลนติดล้อ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว2537
69ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม2537
70ไกลบ้าน2537
71ไกลบ้าน2536
72พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันของพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จประพาสเกาะชวาครั้งหลัง2535
73พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถขณะทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2440 (ร.ศ. 116)2535
74พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และพระโอวาทแลลายพระหัตถ์ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระประวัติฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง พระธิดา ทรงเรียบเรียง2534
75พระราชพิธีสิบสองเดือน2533
76พระราชพิธีสิบสองเดือน2533
77พระราชพิธีสิบสองเดือน เล่ม 22533
78พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว2530
79พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระปิยมหาราชพระราชทานเจ้าพระยาวรพงศพิพัฒน์2528
80พระราชพิธีสิบสองเดือน2528
81จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 มกราคม จุลศักราช 1265-31 ธันวาคม จุลศักราช 1266 พุทธศักราช 2446-24472527
82พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระปิยมหาราชพระราชทานเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ และประวัติเจ้าคุณพ่อ2526
83เงาะป่า2525
84จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลศักราช 1257-1260 (ร.ศ.114-117)2525
85เงาะป่า2523
86เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 52520
87พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง จดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี2520
88พระราชปรารภเรื่องพระพุทธชินราช2520
89จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ. 1269 (พ.ศ. 2450)2519
90พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต 3 เรื่อง คือ สุภาษิตโสฬสไตรยางค์ สุภาษิตนฤทุมนาการ สุภาษิตมารดาสอนอาบูหะซัน และ สุภาษิตขงจู๊2517
91บทละคอน เรื่องเงาะป่า คาวี พระอภัยมณี2517
92ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อรัตนโกสินทรศก 1152516
93ทรงวิจารณ์เรื่องพระราชพงศาวดารกับเรื่องพระราชประเพณีการตั้งพระมหาอุปราช2516
94ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน2516
95พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5 พระราชทานแด่พระเจ้าลูกยาเธอ. หลักราชการ ; พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร2516
96จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชกาลที่ 5 ปีมะโรง พ.ศ.2411-ปีระกา พ.ศ.24162516
97พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิจารณ์เรื่อง พระราชพงศาวดาร ; กับ, เรื่องพระราชประเพณีการตั้งพระมหาอุปราช2516
98บทเจรจาลครอิเหนา และตำนานเรื่องลครอิเหนา2516
99พระราชพิธีสิบสองเดือน2516
100พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน : ฉบับมีภาพพร้อมด้วยจดหมายเหตุประกอบ2516
101ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน2516
102พระราชพิธี 12 เดือน2516
103ระยะทางเที่ยวชวา กว่าสองเดือน2516
104พระบรมราโชวาท ฉบับที่ 1, 2, 3 และ พ.ศ. 24282515
105บทละครเรื่อง เงาะป่า2515
106พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2515
107ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม2515
108วงศ์เทวราช2515
109จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 24342515
110พระราชพิธีสิบสองเดือน2514
111ประเพณีทำบุญวันเกิด2514
112จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีฉลู เอกศก พุทธศักราช 24322514
113พระเขี้ยวแก้ว : ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเสด็จประพาสลังกาทวีป พ.ศ. 24402514
114บทละคอนเรื่องเงาะป่า2514
115จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 5 และภาค 62514
116จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 82514
117พระปรีชาญาณของ ร.52514
118จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 24332514
119พระราชหัตถเลขา-ลายพระหัตถ์ ประมวลพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส2514
120บทละคอน เรื่องเงาะป่า2513
121พระราชพิธี 12 เดือน2513
122พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2513
123พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 ที่เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย2513
124ประชุม พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทีทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภาคที่ 3 (ตอนที่1) ระหว่าง พุทธศักราช 2434 ถึง พุทธศักราช 24532513
125ประชุม พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภาคที่ 3 (ตอน 2) ระหว่าง พุทธศักราช 2434 ถึง พุทธศักราช 24532513
126จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 22 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2513
127โคลงนิราศท้าวสุภัตติการภักดี (นาก)2513
128เรื่องเงาะป่า2513
129จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีเถาะ จุลศักราช 12412513
130พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 ที่เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย2513
131ประมวลพระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 5 ที่เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย2513
132จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ปีเถาะ จุลศักราช 12412513
133ประชุมพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภาคที่ 3 ระหว่างพุทธศักราช 2434 ถึง พุทธศักราช 24532513
134พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน. ฉบับมีรูปภาพพร้อมด้วยจดหมายเหตุประกอบ เล่ม 22513
135ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภาคที่3(ตอน1) ระหว่างพุทธศักราช 2434 ถึงพุทธศักราช 24532513
136พระบรมราชาธิบายเรื่อง สามัคคี2512
137พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5 พระราชทานพระเจ้าลูกยาเธอ ; และ, เสด็จประพาสจันทบุรี พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. และ, พระนครเมื่อ 100 ปี2512
138จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2512
139จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2512
140จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2512
141ประชุม พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภาคที่ 4 พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พระราชทาน เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี เสนาบดีจตุสดมภ์กรมท่า2512
142จดหมายเหตุเสด็จประพาสต่างประเทศในรัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองสิงคโปร์และเมืองเบตาเวียครั้งแรก และเสด็จประพาสอินเดีย กับจดหมายเหตุของหมอบรัดเล2512
143เงาะป่า2512
144เงาะป่า ฉบับหอสมุดแห่งชาติ2512
145ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน. ภาคที่ 4. พระราชทานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พระราชทานเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี เสนาบดีจตุสดมภ์กรมท่า2512
146เงาะป่า2511
147พระราชพิธีสิบสองเดือน2511
148กลอนไดอรีซึมทราบ ตามเสด็จไทรโยค โคลงนิราศท้าวสุภัตติการภักดี และกลอนนารีรมย์2511
149พระราชหัตถเลขา ร.5 พระราชทานมายัง นายพันตรี พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร ราชองครักษ์2511
150พระราชพิธี 12 เดือน2511
151จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 232510
152ประชุม พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภาค 2 ระหว่าง พุทธศักราช 2434 ถึง พุทธศักราช 24532509
153เทศนา เรื่องนิทานมิกาทุระ2509
154พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชวิจารณ์เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายหีนยานกับ-มหายาน. และ, เรื่องสร้างพระบทหลวง2509
155ประชุมพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน2509
156จดหมายเหตุเสด็จประพาสต่างประเทศในรัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองสิงคโปร์และเมืองเบตาเวียครั้งแรกและเสด็จประพาสอินเดีย2509
157ประชุมพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ระหว่างพุทธศักราช 2438 ถึง พุทธศักราช 24532509
158ประมวลพระราชนิพนธ์เบ็ดเตล็ด ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2508
159พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน ฉบับมีรูปภาพพร้อมด้วย จดหมายเหตุประกอบ2508
160จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 242508
161พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน. เล่ม 12508
162ประชุม พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภาค 1 ระหว่าง พุทธศักราช 2428 ถึง พุทธศักราช 24352507
163บทละครเรื่อง เงาะป่า และ ประชุมโคลงสุภาษิต2507
164โคลงเรื่อง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 52507
165ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน2507
166ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู รัตนโกสินทรศก 1092507
167พระราชหัตถเลขา ทรงสั่งราชการในรัชกาลที่ 5 และ 6 กับเรื่องประกอบ2507
168ประชุมพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน2507
169ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาสทางบก ทางเรือรอบแหลมมลายู รัตนโกสินทรศก 1092507
170โคลงโสฬสไตรยางค์ และ โคลงอุภัยพากย์2507
171พระราชกรัณยานุสร และ เรื่องนางนพมาศ2507
172พระราชกรัณยานุสร และ นางนพมาศ2507
173พระราชพิธี 12 เดือน2506
174พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ทรงมีพระราชทานแด่2506
175พระราชหัตถเลขา และ หนังสือกราบบังคมทูล ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจ และ พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ. 113-118 พ.ศ. 2437-2442)2506
176พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว2506
177พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู2506
178จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 222506
179พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู2506
180ประชุมพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ระหว่างพุทธศักราช 2424 ถึง พุทธศักราช 24292506
181พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ.24402505
182พระบรมราชาธิบายของรัชกาลที่ 52505
183เทศนาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2505
184เรื่องเที่ยวที่ต่างๆ ภาค 2 พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 5 พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์2505
185กลอนไดอรีซึมทราบ กับ ตามเสด็จไทรโยค ตอน 12505
186ตามเสด็จไทรโยค ตอน 2 โคลงนิราศท้าวสุภัตติการภักดี และ กลอนนารีรมย์2505
187บทละคอนเรื่องเงาะป่า2505
188พระราชหัดถเลขาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ.24402505
189พระราชหัตถ์เลขา เมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ.2440 เล่ม 1,22505
190พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จ ประพาสชวาครั้งหลัง2504
191พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันเมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง2504
192พระราชนิพนธ์จดหมายรายวัน เมื่อเสด็จประพาสชวาครั้งหลัง2504
193พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ร.ศ.128 (พ.ศ.2452)2504
194พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสไทรโยค2504
195พระราชหัตถเลขาและหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจ และพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ. 113-1182504
196เรียงความยอพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ฉบับได้รับรางวัลที่ 1 เริ่มแต่ 2467-24992504
197พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชทานแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี ในเวลาที่ทรงสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาศยุโรป พ.ศ. 24402504
198พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชทานแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ในเวลาที่ทรงสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาศยุโรป พ.ศ.24402504
199พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชทานแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ในเวลาที่ทรงสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2440 ภาค 12501
200บทละครเรื่อง เงาะป่า2501
201พระบรมราโชวาท ในรัชกาลที่ 52501
202ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม2501
203บทละครเรื่องเงาะป่า2501
204พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 52500
205กลอนไดอารีซึมทราบกับตามเสด็จไทรโยค ตอน12500
206พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าด้วย เหตุแห่งความตายในท่ามกลางอายุ2499
207เรื่องวัดสมอราย อันมีนามว่าราชาธิวาส2499
208พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสมณฑลราชบุรีในปีระกา ร.ศ.128 พ.ศ.24522499
209ไกลบ้าน2497
210เสด็จประพาศต้นในรัชชกาลที่ 5 กับพระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ2497
211จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 132497
212เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระนิพนธํ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ2497
213พระราชพิธีสิบสองเดือน2496
214พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน เมื่อ ร.ศ.127 (พ.ศ.2451)2495
215พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระราชพิธี 12 เดือน2494
216พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และลายพระหัตถ์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมมารศรีพระอรรคราชเทวี2493
217พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า และ พระราชกระแสเรื่องจัดการทหารมณฑลกรุงเทพฯ ในรัชกาลที่ 52493
218พระราชหัตถเลขา : เรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า และพระราชกระแสเรื่องจัดการทหารมณฑลกรุงเทพฯ2493
219ประชุมโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธิ์ในรัชกาลที่ 5 ; และ, พระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี : [แก้ความในคาถาที่มีในอามแผ่นดิน]2493
220ชุมนุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ภาคปกิณณกะ ภาค 12493
221พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน2493
222พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ในปีระกา ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๒)2493
223พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลที่ 52492
224พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลที่ 5 นับในหนังสือเรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ เป็นภาคที่ 52492
225ลิลิต นิทราชาคริต : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2491
226พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในเวลาเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 24502491
227พระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี2489
228จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 212489
229พระบรมราโชวาท และโคลงสุภาษิต2487
230พระบรมราโชวาทและโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์2487
231จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 202487
232จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 202487
233พระราชหัตถเลขา ถึง เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ม.ร.ว. ปุ้ม มาลากุล)2485
234จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 192484
235พระราชวิจารณ์เรื่อง จดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี2482
236พระราชวิจารณ์2482
237จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 182482
238สำเนาพระราชหัตถ์เลขาส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม). กับ, ประวัติเจ้าพระยายมราช2482
239จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 172481
240จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 142481
241จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 162481
242จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 152480
243จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค 132479
244พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน2479
245จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 82479
246จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 122479
247จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 132479
248พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวิจารณ์เรื่องพระราชพงศาวดารกับเรื่องราชประเพณี การตั้งพระมหาอุปราช2479
249พระราชนิพนธ์บทระบำตลก2478
250พระราชนิพนธ์บทระบำตลก ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. บทลครดึกดำบรรพ์ ตอนจองถนน. เสรีภาพแห่งทเล2478
251จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 92478
252จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 102478
253จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 112478
254ประเพณีทำบุญวันเกิด2478
255จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 72477
256จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 42477
257พระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย (จากพระราชพิธี 12 เดือน)2477
258จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค 72477
259จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 32476
260จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2476
261จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 12476
262จดหมายเหตุ เรื่องเปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือ และเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองฉะเชิงเทรา2476
263จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 22476
264เรื่องพระราชานุกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว2475
265ระยะทางพระราชดำเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมะลายู รัตนโกสินทร์ศก 1092475
266ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาสทางบกทางเรือ รอบแหลมมลายู รัตนโกสินทรศก 1092475
267พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระเจ้าลูกยาเธอ2474
268สำเนาพระราชหัตถ์เลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชทาน กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ กับ โคลงกลอนพระโอวาทและพระพร ซึ่งพระชนกทรงอำนวยแก่พระนางเธอลักษมีลาวัณ2474
269สำเนาพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชทาน พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพไกรฤกษ์)2474
270พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อง ความตายในท่ามกลางอายุ2474
271เรื่องเกี่ยวกับวัดเบญจมบพิตร สำเนาพระราชหัตถเลขาในรัชชกาลที่ 5 โดยมาก2473
272พระเขี้ยวแก้ว2473
273วินิจฉัยเรื่องกฤษณาสอนน้อง2473
274พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส2472
275ว่าด้วยลายจีนซึ่งเขียนเครื่องถ้วย กระเบื้องกังสัย2472
276นิราศรัตน2471
277พระราชนิพนธ์จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้นครั้งที่ 22471
278พระราชวิจารณ์เทียบลัทธิพระพุทธสาสนาฝ่ายหีนยานกับมหายาน2471
279พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสมณฑลราชบุรีในปีระกา ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452)2470
280พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน2470
281พระราชดำรัสทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน2470
282นิราศรัตน2470
283พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสมณฑลราชบุรีในปีระกา ร.ศ.128 (พ.ศ. 2452)2470
284พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองชายทเลตะวันออกในปีมะเมีย พ.ศ.2425 กับ ปีมะแม พ.ศ.2426 และปีวอก พ.ศ.2427 รวม 3 คราว2470
285ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา เมือปีขาล พ.ศ.24212470
286พระเขี้ยวแก้ว2469
287วงศเทวราช2469
288พระราชนิพนธ์ จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้นครั้งที่ 22469
289ระยะทางเที่ยวชะวากว่าสองเดือน2468
290ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน2468
291พระราชนิพนธ์เรื่องพระทันตธาตุ และมหาสมณุตตมาภิเษก2468
292จดหมายเหตุเสด็จประพาสต่างประเทศ ในรัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองสิงคโปร์ แลเมืองเบตาเวียครั้งแรก แลเสด็จประพาสอินเดีย2468
293จดหมายเหตุเสด็จประพาสต่างประเทศ ในรัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองสิงคโปร์ แลเมืองเบตาเวียครั้งแรก แลเสด็จประพาสอินเดีย2468
294พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายูเมื่อรัตนโกสินทรศก 108,109,117,120 รวม 4 คราว2468
295พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสดจประพาสแหลมมลายู เมื่อ รัตนโกสินทรศก 108, 109, 117, 120 รวม 4 คราว2468
296พระราชนิพนธ์เรื่องเสด็จประพาศต้นครั้งที่สอง2467
297เรื่องเสด็จประพาศต้นครั้งที่สอง2467
298ประชุมโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 52466
299พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต 3 เรื่อง2466
300พระราชนิพนธ์จดหมายรายวัน เมื่อเสด็จประพาศ เกาะชวาครั้งหลัง2466
301พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คัดจากพระราช ดำรัสในที่สมาคมต่าง ๆ2466
302พระบรมราโชวาท พระราชทานพระราชโอรส ในรัชกาลที่ 5 [ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2428]2466
303ประชุมโคลงสุภาษิต2466
304พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน ฉบับมีรูปภาพ2466
305พระราชนิพนธ์จดหมายรายวันของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จประพาสเกาะชวาครั้งหลัง2466
306บทลครเรื่องเงาะป่า ฉบับมีรูปภาพ2466
307พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อง ความตายในท่ามกลางอายุ2465
308เทศนาเรื่องนิทานมิกาทุระ2465
309พระบรมราชาธิบายว่าด้วยพระยศเจ้าต่างกรมแลยศขุนนาง2465
310พระราชปรารภเรื่องพระพุทธชินราช2465
311พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลที่ 5 นับในหนังสือเรื่องเที่ยวที่ต่างๆ เปนภาคที่ 52465
312ลิลิต นิทราชาคริช : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กับ, ตำนานแลบทร้องลคร เจ้านายทรงเล่นเรื่องนิทราชาคริช ในรัชกาลที่ 52465
313โคลงนิราศท้าวสุภัตติการภักดี : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 52465
314ไกลบ้าน : สำเนาพระราชหัตถเลขา ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิภานภดล เมื่อเสด็จประพาศยุโรป ร.ศ. 1262465
315เรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาคที่ 5 พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จ มณฑลฝ่ายเหนือ2465
316เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล2465
317โคลงดั้นเรื่องโสกันต์2465
318พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต 3 เรื่อง คือ สุภาษิตโสฬศไตรยางค์ สุภาษิตนฤทุมนาการ สุภาษิตมารดาสอนอาบูหะซัน2463
319โคลงสุภาษิตเจ้านาย พระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์ทรงเมื่อในรัชกาลที่ 52463
320พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชทานแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ2463
321พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ทรงมีพระราชทานแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีในเวลาที่ทรงสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 24402463
322พระราชกรัณยานุสร ตอนว่าด้วยพระราชพิธีศรีสัจปานกาล2463
323เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 52463
324เรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน2463
325เสภาเรื่องอาบูหะซัน แต่งโดยกระแสรับสั่ง เมื่อในรัชกาลที่ 52462
326ลิลิตยอพระเกียรติ แล โคลงพระนามพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ 42461
327จดหมายเหตุเสด็จประพาศต่างประเทศ ในรัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองสิงคโปร์ แลเมืองเบตาเวียครั้งแรก แลเสด็จประพาศอินเดีย2460
328พระราชปรารภเรื่องพระพุทธชินราช2460
329จดหมายเหตุเสด็จประพาศต่างประเทศในรัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองสิงคโปร์แล เมืองเบตาเวียครั้งแรก แล เสด็จประพาศประเทศอินเดีย2460
330พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเรื่องจดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี2459
331พระบรมราโชวาท พระราชทานทหาร2459
332พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตั้งแต่ พ.ศ. 2417 ถึง พ.ศ. 2453)2458
333โคลงเรื่องพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 52457
334พระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวาย2457
335บทลครเรื่อง เงาะป่า2456
336ไดอรี่ซึมทราบ ; กับ, เรื่องตามเสด็จไทรโยค2456
337โคลงสุภาษิตใหม่2455
338พระราชนิพนธ์เสด็จประพาศจันทบุรี2455
339พระราชนิพนธ์เสด็จประพาศไทรโยค2455
340พระราชพิธีสิบสองเดือน2455
341ประกาศสงกรานต์ รัตนโกสินทร์ศก 1282452
342พระราชวิจารณ์ จดหมายเหตุความทรงจำ ของ พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าตรอกวัดโพ) ตั้งแต่จุลศักราช 1129 ถึงจุลศักราช 1182 เปนเวลา 53 ปี2451
343ไกลบ้าน : พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1-262450
344พระราชนิพนธ์ไดอรีซึมทราบ กับตามเสด็จประพาศไทรโยค2431
345พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ถึงสมเด็จพระพันปี
346พระราชนิพนธ์ พระราชพิธีประจำ 12 เดือน
347พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับกฎหมาย ข้อบังคับ สำหรับนักเรียนสยามที่เรียนวิชาอยู่ ณ ประเทศยุโรป
348พระบรมราโชวาท ในรัชกาลที่ 5
349พระราชหัตถ์เลขาส่วนพระองค์ สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้อยู่หัว ทรงมีพระราชทานแด่ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนี...
350พระราชพิธีประจำ 12 เดือน (คัดจากวชิรญาณวิเศษเล่ม 4).
351นิทราชาคริต
352เรื่องคนัง