หนังสือที่แต่งโดย พูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ. หญิง, 2438-2533 65 Results

No.TitlePublished
1สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (รวมเล่ม)2557
2ศาสนคุณ = Buddhism for the young2555
3พระราชดำรัสสั่ง ของ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ2555
4สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น : ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24752551
5สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น : ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24752546
6สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น : ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24752546
7สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น ภาคจบ2546
8ประเพณีไทย2545
9สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น2545
10สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น ภาคจบ2545
11สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น : ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24752544
12สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น : ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24752543
13สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น2534
14สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น2533
15ประชุมพระนิพนธ์2529
16ประชุมพระนิพนธ์2529
17ประชุมพระนิพนธ์2529
18ประเพณีพิธีไทย2522
19ประเพณีไทย = Thai traditions & customs2522
20ประเพณีไทย = Thai Traditions & Customs2522
21ประเพณีพิธีไทย2522
22ธรรมะสำหรับชาวบ้าน2522
23ประเพณีพิธีไทย2522
24ประชุมยุวพุทธในปีนัง พ.ศ. 25192520
25คณะ พสล.เยี่ยมศูนย์ พสล. รัสเซีย2520
26โลกเก่า-โลกใหม่2519
27ตอบปัญหาธรรม2519
28สารคดีที่น่ารู้2518
29สารคดีที่น่ารู้2518
30สารคดีที่น่ารู้2518
31ประเพณีพิธีไทย : รวมประเพณีและพิธีต่างๆ ของไทยที่น่ารู้2517
32ตอบปัญหาธรรม : ธรรมะสำหรับชาวบ้าน2517
33ชีวิตและงานของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ2517
34สารคดี2516
35สารคดีที่น่ารู้2516
36เยี่ยมชาวพุทธอินโดนีเซีย2515
37อิหร่าน (เปอรเซีย) กับงานฉลอง 2500 ปี2515
38ชีวิตและงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ2515
39ข้าพเจ้าเที่ยวยุโรปครั้งแรก2514
40ตอบปัญหาธรรมทางวิทยุ ท.ท.ท. ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล2513
41ชุมนุมเรื่องน่ารู้2513
42ความเชื่อถือศาสนา และจริยธรรมในฐานะเป็นปัจจัย กำลังอำนาจแห่งชาติ2511
43เยี่ยมศูนย์ภาคีรอบโลก 25082509
44สังคมพุทธ2509
45สารคดี2509
46โลกมนุษษย์ : บันทึกการท่องเที่ยวชมโลก2507
47ประวัติลูกเล่า : ลูกพูนถวายในวันประสูติครบรอบ 100 ปี2507
48พระประวัติลูกเล่า2507
49เมื่อปีนังแตก2506
50เมื่อปีนังแตก2506
51ชุมนุมเรื่องน่ารู้2505
52พิธีของทุกคน เป็นหนังสือเกี่ยวกับประเพณีไทย มีการพิธีเกี่ยวแก่ศาสนา และการบวชเรียน ซึ่งจะช่วยให้อนุชนรุ่นหลังได้เข้าใจในชีวิตของตัวเองดีขึ้น2504
53ซีพันกุ-ญี่ปุ่น2502
54ชีวิตและงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ2502
55สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ2501
56โลกเก่า2500
57รวมชุดสารคดี2500
58โลกใหม่2498
59ข้าพเจ้าเที่ยวยุโรป2495
60นำเที่ยวกรุงเทพฯ ทางโบราณคดี2491
61ประเพณีไทย2490
62ห้องดำรง2490
63สาสนคุณ หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก2477
64สาสนคุณ : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก2472
65พิธีของทุกคน