หนังสือที่แต่งโดย เสฐียร พันธรังษี 55 Results

No.TitlePublished
1บูชิโด : จรรยาของชนชาติทหาร ดวงวิญญาณของญี่ปุ่น2555
2อานาสตาเซีย2554
3นางพญาเม่งจู2554
4พระมงกุฎเกล้าฯ และเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ2552
5ราชบัลลังก์พม่า วาระสุดท้ายแห่งระบบกษัตริย์2551
6ละครในศาสนา [ฉบับสมบูรณ์]2551
7ราชบัลลังก์พม่า วาระสุดท้ายแห่งระบบกษัตริย์2550
8พุทธประวัติ มหายาน : พุทธประวัติ ฉบับค้นพบใหม่2550
9ศาสนาโบราณ2543
10นางพญาเม่งจู2543
11อานาสตาเซีย2543
12พุทธศาสนามหายาน2543
13พุทธประวัติมหายาน (พุทธประวัติฉบับค้นพบใหม่)2542
14ศาสนาเปรียบเทียบ2542
15พุทธศาสนามหายาน2534
16ศาสนาเปรียบเทียบ2534
17อวสานราชบัลลังก์พม่า2529
18ศาสนาใหม่ในประเทศญี่ปุ่น2529
19ศาสนาใหม่ในประเทศญี่ปุ่น2529
20พุทธประวัติ มหายาน : พุทธประวัติฉบับค้นพบใหม่2525
21พุทธสถานในชมพูทวีป2525
22ศาสนาเปรียบเทียบ2524
23ศาสนาโบราณ2521
24ศาสนาเปรียบเทียบ (เล่ม 2)2521
25ศาสนาโบราณ. เล่ม 12521
26ศาสนาเปรียบเทียบ2521
27ศาสนาโบราณ2521
28ศาสนาเปรียบเทียบ2519
29ศาสนาเปรียบเทียบ2516
30ละครในศาสนา2515
31บนแผ่นดินซากุระ2514
32ศาสนาเปรียบเทียบ (เล่ม 2)2514
33ศาสนาเปรียบเทียบ2514
34พุทธประวัติฉบับค้นพบใหม่2514
35ประเพณีทำบุญ2514
36พระมงกุฎเกล้าฯ และเจ้าฟ้าเพ็ชรรัตน์ฯ2513
37แรงประพันธ์ว่าด้วยสารคดีและประวัติศาสตร์2513
38พุทธสถานในชมพูทวีป2513
39พุทธศาสนามหายาน ตามหลักสูตรบรรยายในมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย2512
40แรงประพันธ์ ว่าด้วยเรื่องผลที่ตามมาของสงคราม2512
41แรงประพันธ์ว่าด้วยเรื่องศาสนา2511
42แรงประพันธ์ ว่าด้วยเรื่องศาสนา2511
43แรงประพันธ์ ว่าด้วยเรื่องสงคราม2511
44บูชิโด จรรยาของทหาร ดวงวิญญาณของญี่ปุ่น แต่งตามหลักของศาสตราจารย์ อินาโซ นิโตเบ2508
45ความพินาศของโตเกียว บันทึกเปิดเผยของผู้เห็น "ความจริง" แห่งการดำเนินงานของสงครามของคณะรัฐบาลทหารตั้งแต่ต้นจนปราชัย2508
46ราชบัลลังก์พม่า2508
47บูชิโด จรรยาของทหาร ดวงวิญญาณของญี่ปุ่น2508
48พุทธประวัติที่ค้นพบใหม่2506
49ยิวที่รัก2505
50นางพญาเม่งจู2504
51พุทธสถานในชมพูทวีป2503
52พระพุทธประวัติ และ ปรัชญาบางประการ2498
53ราชบัลลังก์พม่า2498
54สามแผ่นดิน2497
55งานของพระมงกุฎเกล้าฯ2482