หนังสือที่แต่งโดย สวัสดิ์ สุคนธรังษี 17 Results

No.TitlePublished
1หลักการกำหนดระดับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน : เน้นกรณีปัญหาของระบบราชการไทย2538
2องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม2537
3อิทธิพลของมติมหาชนต่อองค์กรภาครัฐ2537
4ทฤษฎีและหลักวิชาวิจัย : เน้นกรณีปัญหาและตัวอย่างสำหรับ นักรัฐประศาสนศาสตร์2534
5หลักวิธีประเมินค่างานและการจำแนกตำแหน่ง2530
6หลักการกำหนดระดับตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนในระบบราชการ2528
7ทฤษฎีและหลักวิชาวิจัย เน้นกรณีปัญหาและตัวอย่าง สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์2525
8โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนหมายเลข 3 : ข้อบกพร่องและแนววิเคราะห์ทางทฤษฏี2524
9ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์2522
10คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับนักบริหาร2519
11ประชาธิปไตยกับการวัดมติมหาชน2518
12การบริหารเชิงทฤษฎีคณิตศาสตร์2517
13การวัดในการจัดงานบุคคล2517
14มติมหาชนกับการบริหารและการเมือง2517
15การบริหารด้วยการวิจัยปฏิบัติการ2516
16การบริหารเชิงทฤษฎีคณิตศาสตร์2515
17ตำราวิธีการวิจัยเบื้องต้น2515