หนังสือที่แต่งโดย ฟิลิปดา นาคะประทีป 3 Results

No.TitlePublished
1บรรณนิทัศน์และบรรณานุกรมพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส2534
2บรรณนิทัศน์และบรรณานุกรมพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส2534
3การใช้บัตรรายการและการค้นหาหนังสือโดยใช้บัตรรายการ ในสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง2531