หนังสือที่แต่งโดย วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค), 2403-2464 150 Results

No.TitlePublished
1พุทธศาสนสุภาษิต : รวมนักธรรมและธรรมศึกษา ตรี โท เอก2552
2คาถาชาดกแลแบบอักษรอริยกะ2552
3อุปสมบทวิธีและบุรพกิจสำหรับภิกษุใหม่2545
4พระประวัติตรัสเล่า2544
5นวโกวาท (หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี)2542
6นวโกวาท (หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี)2542
7สารานุกรมพระพุทธศาสนา2539
8สารานุกรมพระพุทธศาสนา2539
9พระมงคลวิเสสกถา = A SPECIAL AUSPICIOUS ALLOCUTION2538
10พระมหาสมณศาสน : ลายพระหัตถ์ระหว่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์2532
11พระมหาสมณศาสน ลายพระหัตถ์ ระหว่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์2532
12พระมหาสมณศาสน ลายพระหัตถ์ ระหว่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์2532
13พระมหาสมณศาสน ลายพระหัตถ์ เกี่ยวกับการคณะสงฆ์2532
14พระมหาสมณศาสน ลายพระหัตถ์เกี่ยวกับการคณะสงฆ์2531
15นวโกวาท (หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี)2530
16มงคลตถทีปนิยา2529
17สารานุกรมพระพุทธศาสนา2529
18สารานุกรมพระพุทธศาสนา2529
19ธรรมวิจารณ์ ส่วนปรมัตถปฏิปทา และส่วนสังสารวัฎ2526
20นวโกวาท2525
21เทศนาพระราชประวัติ และพระราชนิพนธ์บางเรื่อง ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องพระพุทธศาสนา2523
22นวโกวาท (หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี)2520
23ธรรมวิภาต2518
24ทางสุดแห่งทุกข์2518
25นวโกวาท2516
26บาลีไวยากรณ์ : วจีวิภาค ภาคที่ 2 นามและอัพยยศัพท์ (หลักสูตรเปรียญธรรมตรี)2516
27บาลีไวยากรณ์ : อักขรวิธี ภาคที่ 1 สมัญญาภิธาน และสนธิ (หลักสูตรเปรียญธรรมตรี)2515
28บาลีไวยากรณ์ : วจีวิภาค ภาคที่ 2 สมาสและตัทธิต (หลักสูตรเปรียญธรรมตรี)2515
29อุภัยพากยปริวัตน์2515
30ธรรมคดี2514
31พระมหาสมณศาสนา2514
32ศาสนคดี-อนสาสนี2514
33การศึกษาของชาติ2514
34ลายพระหัตถ์เกี่ยวกับการศึกษา2514
35พระมหาสมณศาสน2514
36คาถาชาดกและอักษรอริยกะ2514
37พระธรรมเทศนา2514
38ศราทธพรตเทศนา2514
39การศึกษา2514
40การคณะสงฆ์2514
41พระมหาสมณวินิจฉัย2514
42ประวัติศาสตร์-โบราณคดี2514
43คาถาชาดกแลแบบอักษรอริยกะ2514
44พระนิพนธ์ต่างเรื่อง2514
45บาลีไวยากรณ์ : วากยสัมพันธ์ ภาคที่ 3 ตอนต้น2514
46บาลีไวยากรณ์ : วจีวิภาค ภาคที่ 2 อาขยาตและกิตก์2514
47ตำนานวัดบวรนิเวศวิหาร2513
48บาลีไวยากรณ์. วากยสัมพันธ์. ภาคที่ 3 ตอนต้น2511
49รายงานตรวจการคณะสงฆ์2511
50อภัยพากยปริวัตน์. ภาคที่ 1-22511
51รายงานตรวจการคณะสงฆ์2510
52พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 12510
53พระประวัติตรัสเล่า2507
54บาลีไวยากรณ์. อักขรวิธี. ภาคที่1 สมัญญาภิธาน และสนธิ2507
55ระยะทางสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 24572504
56ระยะทางสมเด็จพระมหาสมณะเจ้า ฯ เสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ.24572504
57ธมมทฏฐกถาย, ปฐโม ภาโค, ทุติโย ภาโค, ตติโย ภาโค, จตุตโถ ภาโค, ปญจโม ภาโค, ฉฏโฐ ภาโค, สตตโถ ภาโค, อฏฐโม ภาโค2502
58พุทธศาสนสุภาษิต2502
59วินัยมุข เล่ม 2 (หลักสูตรนักธรรมชั้นโท)2502
60วิปัสสนากัมมัฏฐาน วิปัลลาสกถา และพระติลักขณกถา (หลักสูตรนักธรรมเอก และธรรมศึกษาชั้นเอก)2502
61บาลีไวยากรณ์ วากยสัมพันธ์ ภาคที่ 3 ตอนต้น2502
62บาลีไวยกรณ์วจีวิภาค ภาคที่ 2. สมาส, ตัตธิต (หลักสูตรเปรียญธรรมตรี)2502
63พุทธประวัติเล่ม 2 มัชฌิมโพธิกาล2501
64อุปสมบทวิธีและบุรพกิจสำหรับภิกษุใหม่2501
65อนุพุทธประวัติ : หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท2501
66วินัยมุข เล่ม 3 (หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก)2501
67บาลีไวยกรณ์วจีวิภาค ภาคที่ 2 นาม, อพัยยศัพท์ (หลักสูตรเปรียญธรรมตรี)2501
68พระธรรมเทศนาเรื่อง พระรัฐประศาสนนัย2500
69บาลีไวยากรณ์ : อักขรวิธี ภาคที่ 1 สมัญญาภิธาน และสนธิ [หลักสูตรเปรียญธรรมตรี2498
70อรรถศาสตร์กัณฑ์ที่ 1-22498
71พระมงคลวิเสสกถา2497
72หัวใจสมถกรรมฐาน2496
73พระประวัติตรัสเล่า2495
74บาลีไวยากรณ์ วากยสัมพันธ์ ภาคที่ 3 ตอนต้น2492
75บาลีไวยากร์ วจีวิภาค ภาคที่ 2 อาขยาต และ กิตก์2492
76มงคลวิเสสกถา สมเด็ดพระมหาสมนเจ้า กรมพระยาวชิรญานวโรรส ซงถวายฉัถมรัชกาล ไนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรสา พ.ส. 24552486
77ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ 22477
78นวโกวาท2477
79พุทธมามกะ2476
80สิงคาโลวาทสูตร2476
81เทศนาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญานวโรรส2475
82ฆราวาสธรรมกถา และ อภิณหปัจจเวกขณกถา2473
83พระมงคลวิเสสกถา ถวายในรัชกาลที่ 52472
84วิปัลลาสกถา2472
85สิงคาโลวาทสูตร2472
86พุทธมามกะ2471
87ฆราวาสธรรม2471
88เรื่องศีล2471
89สติสัมปชัญญกถา2471
90สัปปุริสธัมมกถา และ อภิณหปัจจเวกขณกถา2471
91ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ 2 หลักสูตรนักธรรมชั้นมิชฌิม2471
92สติปัฎฐานสูตร แล กรรมกิเลสกถา2470
93สิงคาโลวาทสูตร2470
94พุทธานุพุทธประวัติ2469
95พระรัฐประศาสนนัย : เทศนาพิเศษ2469
96กรรมกิเลสกถา2468
97ฆราวาสธรรม2468
98อนุพุทธปวัตติ2468
99โสฬสปัญหา2468
100โสฬสปัญหา2468
101กถามรรค สังเวชโนบาย2468
102พุทธศาสนสุภาษิต2468
103พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรดิ์ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เรื่องหังสชาดก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452)2468
104พุทธประวัติเล่ม 12467
105พระประวัติตรัสเล่า ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวิชรญาณวโรรส2467
106หัวใจไตรสิกขา; แล, หัวใจสมถกัมมัฎฐาน2467
107อนุพุทธปวัตติ2466
108หัวใจสมถกัมมัฎฐาน; แล, มหาสติปัฎฐานสูตร คิริมานนทสูตร2466
109พุทธศาสนสุภาษิต2466
110คู่มือนาค2465
111อนุศาสนีที่ 1 ที่ 2 ที่ 32465
112อรรถศาสน์กัณฑ์ที่ 1 ที่ 22465
113ตำนานวัดบวรนิเวศวิหาร2465
114พระพุทธคุณ2465
115ธรรมวิจารณ์ส่วนสังสารวัฎแต่ไม่จบ2464
116หัวใจสมถกัมมัฎฐาน2464
117เทศนาพิเศษถวายในเบญจมรัชชกาล2463
118พระธรรมเทศนา แล ธรรมบรรยายศราทธพรต2463
119วํสธมฺมสมาทานกถา เทศนาพิเศษ [ถวายในงารพระราชกุศลสตพรรษแห่งพระบาทสมเดจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]2463
120อนุพุทธปวัตติ2463
121ธรรมภาษิต สำหรับวิศาขบูชาพุทธศักราช 24632463
122ธรรมภาษิตสำหรับวิศาขบูชา รวม 5 ศก2462
123วิปัลลาสกถา2462
124ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ 2 หลักสูตรนักธรรมชั้นมัชฌิมะ2462
125พุทธศาสนสุภาษิต2462
126พระมงคลวิเสสกถา แล พระบรมราโชวาท2460
127อรรถศาสน์กัณฑ์ที่ 12459
128อนุศาสนีที่ 3 กรณียะ 2 ประการ2459
129กรณียะ 2 ประการ2459
130พระธรรมเทศนาในการทำบุญฉลองอายุ 75 ปี ของหลวงอุดรภัณท์พาณิช [เต็ง โสภโนดร]2458
131เรื่องนิกาย ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ; เถระประวัติ ของ สมเดจพระพุฒาจารย์ (เขียว) แล สมเดจพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ)2457
132อรรถศาสน์2457
133อุปาสกะปฎิบัติ2457
134นิกายและเถรประวัติ2457
135พุทธประวัติ เล่ม 12456
136พุทธประวัติ เล่ม 12455
137อรรถศาสน์กัณฑ์ที่ 12455
138อรรถศาสน์กัณฑ์ที่ 22455
139หัวใจสมถกัมมัฎฐาน2455
140อนุศาสนีที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้ประทาน แก่กองเสือป่าในวันถือน้ำเข้ากอง ที่ 6 พฤษภาคม ร.ศ. 1302454
141พระธรรมเทศนา ในการบำเพ็ญกุศลถวายฉลองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของประชาชนทั่วราชอาณาจักร วันที่ 16 พฤศจิกายน ร.ศ. 1292454
142พระมงคลวิเสสกถา ถวายในรัชชกาลที่ 52453
143พระธรรมเทศนา และธรรมบรรยายศราทธพรต ในการพระราชกุศลสักการพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 พฤศจิกายน ร.ศ. 1292453
144พระรัฐประศาสนนัย ปัจฉิมภาค2451
145พุทธศาสนสุภาษิต2449
146เบญจศีลและเบญจธรรม : แบบเรียนจรรยาของกรมศึกษาธิการ2446
147สิงคาโลวาทสูตร2443
148พุทธานุพุทธประวัติ ภาคที่ 12442
149มนุษยวิทยาเล่ม 1 ตอน 12441
150พระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ปรารภความเสียชีวิตของหม่อมเจ้าอรรถพันธุ์ แลหม่อมราชวงศ์ประพฤทธิ์ ...