หนังสือที่แต่งโดย ธีระพันธ์ ล. ทองคำ 12 Results

No.TitlePublished
1ภาษาไทยหลากหลายสำเนียง : ความรู้ที่ผู้กำหนดนโยบายและแผนภาษาของชาติควรพิจารณา2545
2การทำพจนานุกรมไทย-ไทย : อดีต-ปัจจุบัน (พ.ศ. 2389-2533) : รายงานผลการวิจัย2535
3คำเรียกสีในภาษาเย้า (เมี่ยน)2535
4เกีย เซ็น ป๊อง : พระราชสาส์นพระเจ้าผิงหวางใช้ป้องกันตัว สำหรับการเดินทางข้ามภูเขาฉบับถาวร = Guo shan bang : perpetual redaction of the imperial decree of Emperor Ping Huang for protection when travelling in the hills2534
5วรรณยุกต์ในภาษาเย้า : รายงานผลการวิจัย2532
6ศัพทานุกรมไทย-คำเมือง-ม้งขาว-กะเหรี่ยงสะกอ-มูเซอดำ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบท2530
7วิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์2529
8บรรณานุกรมภาษาชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย2527
9สัทอักษรไทย : การสร้างสัทอักษรไทยเพื่อบันทึกภาษาไทยถิ่นและภาษาชนกลุ่มน้อย : รายงานผลการวิจัย2526
10รายงานผลการวิจัย เรื่อง การทำพจนานุกรมไทย ไทย:อดีต-ปัจจุบัน (พ.ศ. 2389-2533)2525
11พจนานุกรมบรู-ไทย-อังกฤษ2523
12เสียงและระบบเสียงในภาษาไทยถิ่นใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 อำเภอ2521