หนังสือที่แต่งโดย เกียรติ จิวะกุล 6 Results

No.TitlePublished
1โครงการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์2545
2แผนพัฒนาภูมิภาคและเมืองหลัก : ศักยภาพของเมืองศูนย์กลางจังหวัดและภาคต่อการพัฒนาอุดมศึกษา : รายงานผลการวิจัย2532
3โครงการวิจัยภาคตะวันออกเรื่อง ระบบชุมชนและกระบวนการเป็นเมืองในภาคตะวันออก2525
4ระบบชุมชนและกระบวนการเป็นเมืองในภาคตะวันออก2524
5รายงานการศึกษา ภาคตะวันออกเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม ด้านกายภาพ-เศรษฐกิจ-สังคม
6รายงานการศึกษาภาคตะวันออก เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม ด้านกายภาพ-เศรษฐกิจ-สังคม