หนังสือที่แต่งโดย วาสนา สิงหโกวินท์ 15 Results

No.TitlePublished
1รายงานผลการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินของธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2529-25332535
2รายงานผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ของธนาคารพาณิชย์ไทย2529
3เทคนิคการวิจัยทางธุรกิจ = Business research techniques2529
4เทคนิคการพัฒนาบุคคล2528
5การจัดการธนาคารพาณิชย์ = Commerical bank management2527
6การจัดการธนาคารพาณิชย์2527
7การจัดการธุรกิจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์2527
8เอกสารคำสอนวิชา BUS. ADM 432 (การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)2527
9เทคนิคการจัดการธุรกิจ2527
10การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ = Quantitative Analysis in Business2525
11เอกสารคำสอนวิชา BUS. ADV 432 (การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ) = Quantitative analyaia in business2525
12การจัดการธนาคารพาณิชย์ = commercial bank management2524
13การศึกษาระบบการตลาดและการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ในประเทศไทย รายงานผลการวิจัย2523
14รายงานผลการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (2517-2521) = the analysis of commercial banks in Thailand (1974-1978)2522
15วิธีวิจัยธุรกิจ : เอกสารประกอบการสอน2521