หนังสือที่แต่งโดย เลขา ปิยะอัจฉริยะ 3 Results

No.TitlePublished
1สถานภาพการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนนำร่อง : บทเรียนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : รายงานผลการดำเนินโครงการนำร่องระดับชาติ = Learning process reform situation in the pilot schools : lessons and policy recommendations2545
2แนวทางการวิจัยปฏิบัติการ : โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อดัฒนาคุณาพผู้เรียน2544
3ผลของประสบการณ์การเล่นที่มีต่อการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย : รายงานการวิจัย2523