หนังสือที่แต่งโดย ศรีวงศ์ สุมิตร 6 Results

No.TitlePublished
1เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2546
2เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2542
3เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ2535
4แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในประเทศไทย : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการเกษตร : รายงานผลการวิจัย2534
5ความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างประเทศ2524
6พัฒนาการของทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศใหม่2523