หนังสือที่แต่งโดย ปิยนาถ บุนนาค 49 Results

No.TitlePublished
1ศรีลังกา : การเสด็จพระราชดำเนินเยือนของสองพระมหากษัตริยาธิราชไทย2559
2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ2554
3พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระผู้ทรงวางรากฐานการดำเนินนโยบายต่างประเทศและการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย2554
4ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของมุสลิมไทย : มองผ่านสายตระกูล2553
5ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริง ถึง "เหตุการณ์ 14 ตุลาคม" พ.ศ. 2516)2553
6นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์-รัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531) : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์2551
7100 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) : ธนาคารไทยแห่งแรก : รายงานผลการวิจัย2550
8ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริง ถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516)2550
9พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระปิยมหาราชผู้ทรงวางรากฐานระบบราชการไทยและปฏิรูปประเทศแบบ "พลิกแผ่นดิน"2550
10ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริง ถึง "เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516)2550
11รายงานผลการวิจัย เรื่อง พัฒนาการระบบคณะรัฐมนตรีไทย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 - 6 ตุลาคม พ.ศ.25192549
12ปรีชาญาณสยาม : การศึกษาแนวพระดำริด้านการพัฒนาการศึกษาของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ2549
13พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ2549
14การบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม : มุมมองทางประวัติศาสตร์ : เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการวันที่ 19-20 ตุลาคม 2548 ณ อาคารสถาบัน 3 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2548
15ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึง "เหตุการณ์ 14 ตุลา" พ.ศ.25162547
16การศึกษาแนวพระดำริด้านการพัฒนาการศึกษาของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ : รายงานผลการวิจัย2547
17นโยบายการปกครองของรัฐบาลไทยต่อชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475-2516)2547
18การศึกษาแนวพระดำริด้านการพัฒนาการศึกษาของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ : โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค หัวหน้าโครการ ; สวัสดิ์ จงกล ผู้ร่วมโครงการ ; ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล ผู้ร่วมโครงการ2547
19การเสนอผลงานวิจัยพระราชกรณียกิจและภาพฉายประวัติศาสตร์ก่อนการปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ 5 : มุมมองการเสด็จประพาสประเทศในเอเชีย (สิงคโปร์ ชวา อินเดีย พม่า มลายู ศรีลังกา) [เทปบันทึกเสียง]2546
20นโยบายการปกครองของรัฐบาลไทยต่อชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475-2516)2546
21สิทธิพลเมือง ของไพร่ภายใต้การปรับปรุงประเทศเป็นแบบสมัยใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.การประชุมวิชาการ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2542 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2542
22อารยธรรมและการเปลี่ยนแปลงของโลกตะวันตก [จุลสาร] : เอกสารประกอบการบรรยาย 10-13 กุมภาพันธ์ 25402540
23อารยธรรมยุคใหม่ [จุลสาร] : เอกสารประกอบการบรรยาย 17-20 กุมภาพันธ์ 25402540
24ยุโรประหว่างคริสตศตวรรษที่ 19-20 [จุลสาร] : เอกสารประกอบการบรรยาย 24-27 กุมภาพันธ์ 25402540
25แม่-ประติมากรเอกของโลก2539
26สำเพ็ง [จุลสาร] ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. 2325- พ.ศ.2475 )2535
27พระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก [จุลสาร]2535
28ความขัดแย้งที่สำคัญระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ในสมัยปฏิรูป (พ.ศ. 2435-2453) : การวิเคาราะห์เชิงทฤษฎี2534
29ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของศรีลังกาสมัยโบราณ ถึงก่อนสมัยอาณานิคม และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ระหว่างศรีลังกากับไทย2534
30นโยบายการปกครองของรัฐบาลไทยต่อชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475-2516) : รายงานผลการวิจัย2534
31การเมืองระหว่างองค์การของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีความขัดแย้ง ที่สำคัญระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ในสมัยปฏิรูป (พ.ศ. 2435-พ.ศ. 2453)2533
32บรรณานิทัศน์การศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 7 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2468-พ.ศ.2530)2531
33นโยบายการปกครองของรัฐบาลไทยต่อชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2475-2516) : รายงานผลการวิจัย2531
34บรรณนิทัศน์การศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 62530
35บรรณานิทัศน์การศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 62530
36บรรณานิทัศน์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยตั้งแต่ ระยะการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงปัจจุบัน2529
37การวิเคราะห์โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคม ในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394) : รายงานผลการวิจัย2528
38ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของศรีลังกาตั้งแต่สมัยโบราณ ถึงก่อนสมัยอาณานิคม2528
39จันทบุรี และตราด : กรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส (พ.ศ. 2436-2450) : รายงานผลการวิจัย2527
40การวิเคราะห์โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : รายงานผลการวิจัย2527
41การวิเคราะห์ค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325-2394) : ระบบเครือญาติ การแต่งงานและครอบครัว2526
42คลองในกรุงเทพฯ : ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อกรุงเทพฯ ในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525)2525
43คลองในกรุงเทพฯ : ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อกรุงเทพฯ ในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525)2525
44แนวความคิดและบทบาททางการเมือง ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 ถึงสมัยราชการที่ 52523
45บทบาทของการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย (พ.ศ.2475-พ.ศ.2516) : รายงานผลการวิจัย2522
46บทบาททางการเมืองการปกครองของเสนาบดี ตระกูลบุนนาค2520
47การวางรากฐานการคมนาคม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : รายงานผลการวิจัย2518
48การพัฒนาการคมนาคมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : รายงานผลการวิจัย2518
49มโนทัศนของมาตราฐานและคุณภาพการศึกษาตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสิ้นสุดยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (พ.ศ.2411-2475)