หนังสือที่แต่งโดย ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ 23 Results

No.TitlePublished
1เศรษฐศาสตร์การเมือง และทฤษฎีสังคมวิพากษ์2557
2รื้อถอนการพัฒนา ความยั่งยืนทางนิเวศ และความยุติธรรมทางสังคม : บทวิพากษ์เศรษฐศาสตร์การเมือง2555
3สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง2549
4วิถีใหม่แห่งการพัฒนา: วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย2549
5โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง2547
6วิถีใหม่แห่งการพัฒนา : วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย2543
7เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ2542
8นิเวศเศรษฐศาสตร์ และ นิเวศวิทยาการเมือง2541
9เศรษฐศาสตร์สีเขียวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ2541
10สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา2540
11เศรษฐศาสตร์สีเขียวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ2539
12สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา2538
13เศรษฐศาสตร์การเมือง : โลกทัศน์กับการวิเคราะห์ระบบและการเปลี่ยนแปลง2538
14รัสเซียยุคเยลต์ซิน : บนเส้นทางประชาธิปไตยหรืออำนาจนิยม2536
15เศรษฐศาสตร์สีเขียวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ2536
16ธัมมิกเศรษฐศาสตร์ : ปรัชญาเศรษฐศาสตร์สังคมของชาวพุทธ2531
17ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทางทฤษฎี ความเป็นจริง และอุดมการณ์ของระบบเศรษฐกิจ2527
18ความแปลกแยกและปัญหามนุษยธรรมในระบบสังคมนิยม2526
19เศรษฐกิจโลก : ความมืดมนหรือความหวัง2526
20ทางเดินของชาวนาไทย : บทวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมือง2522
21ทางเดินของชาวนาไทย2521
22ลัทธิมาร์กและสังคมนิยม เล่ม 1
23ลัทธิมาร์กและสังคมนิยม เล่ม 1