หนังสือที่แต่งโดย สุรชาติ บำรุงสุข 90 Results

No.TitlePublished
1บทบาทจีนและญี่ปุ่นในอนาคต = The roles of China and Japan in the future2559
2หงส์ดำ กับการก่อการร้ายใหม่ = "Black Swan" and new terrorism2558
3ความมั่นคงใหม่ : ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย2558
4การก่อการร้ายยุคใหม่: ยุคหลังปารีส = New terrorism : the post-Paris attack [จุลสาร]2558
5การปฏิรูปในเอเชีย : มุมมองประวัติศาสตร์ = Reformations in Asia : Historical perspectives2558
6มิติใหม่ในการก่อการร้าย = New dimensions in terrorism2558
7เสนาธิปไตย : รัฐประหารกับการเมืองไทย = Militocracy : military coup and Thai politics2558
8สงครามใต้ : หนึ่งทศวรรษแห่งความรุนแรง2557
9ความมั่นคงโลก : การเมืองและการทหารในโลกที่เปลี่ยนแปลง2557
10สงครามและการเจรจาในภาคใต้ = War and negotiation in the south2557
11การก่อการร้ายใหม่2554
12การก่อการร้าย & การก่อความไม่สงบร่วมสมัย2554
13ญะมาอะฮ์ อิสลามินะห์ : ตัวแบบก่อการร้ายร่วมสมัย2554
14การก่อความไม่สงบร่วมสมัย2554
15การก่อการร้ายร่วมสมัย2554
16เส้นเขตแดนไทย-กัมพูชา : บททบทวน = Thai-Cambodian Boundary : Revisited2554
17เส้นเขตแดนไทย-กัมพูชา : ข้อสังเกต 12 ประการ = Thai-Cambodian Boundary : 12 Points of concern2554
18การต่อต้านการก่อความไม่สงบ [จุลสาร] = Counterinsurgency2554
19การก่อความไม่สงบในภาคใต้ : Insurgency in Southern Thailand2554
20การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย : ปัญหาและพัฒนาการ [จุลสาร] = Insurgency in Southern Thailand : problems and evolution2553
21ภาคใต้ไทยในโลกาภิวัตน์ = Southern Thailand in globalization2553
22เมืองกับการก่อการร้ายร่วมสมัย2553
23การเมืองและความมั่นคงไทย 2553 = Thai politics and security, 20102553
24ฉบับย้ายบ้าน2553
25ปกิณกะสงคราม = Miscellaneous of war2553
26วิกฤตการเมืองไทย = Thai political crisis2552
27การเมืองไทย 2552 = Thai politics 20092552
28พรมแดนศึกษา = Boundary studies2552
29ทุนกับความรุนแรง : กรณีศึกษาภาคใต้ไทย : [จุลสาร] = Violence and its funding : A case study of Southern Thailand2552
30ปัญหาเขตแดนไทย : จาก 2484-ปัจจุบัน : [จุลสาร] = Thai boundary problems : From 1941-the Present2552
31ความมั่นคงเมือง = Urban Security [จุลสาร]2551
32กรณีเขาพระวิหาร = The Mount Phra Viharn case2551
33ประเทศไทย 2551 : การเมืองและความมั่นคง = Thailand 2008 : politics and security2551
34กรณีเขาพระวิหาร = The Phra Viharn incident [จุลสาร]2551
35ปราสาทพระวิหาร : บริบทกฎหมายและการเมือง = The Temple of Phra Viharn : Legal & political perspectives [จุลสาร]2551
36การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย = Insurgency in Southern Thailand2551
37อนาคตประชาธิปไตยไทย = The future of Thai democracy2551
38การก่อความไม่สงบร่วมสมัย [จุลสาร] = Contemporary insurgency2551
39ความมั่นคงศึกษา : การก่อการร้าย & การก่อความไม่สงบร่วมสมัย2551
40บทเรียนจากมลายา = Lessons learned from Malaya2551
41รัฐเก่า & สงครามใหม่ : กำเนิดสงครามก่อความไม่สงบใหม่ = Old states & new wars : the emergence of new insurgency2551
42เจไอ = Jemaah Islamiyah2550
43อารยธรรมสนทนา = Dialogue among civilizations2550
44การบริหารจัดการเพื่อต่อต้านการก่อความไม่สงบ = Counterinsurgency management2550
45ทหารกับการเมืองไทยหลัง 9/19 (วาระครบรอบหนึ่งปีรัฐประหาร) [จุลสาร] = The military and Thai politics in the post 9/19 (the first anniversary of the coup)2550
46สงครามต่อต้านการก่อความไม่สงบ : การยุทธ์ด้วยหน่วยขนาดเล็ก [จุลสาร] = Counterinsurgency warfare : Small-unit operations2550
47วิกฤติใต้ ! : สู้ด้วยยุทธศาสตร์และปัญญา2550
48ขบวนการก่อการร้าย JI (ญะมาอะฮ์ อิสลามิยะห์ Jemaah Islamiyah)2550
49การต่อต้านการก่อความไม่สงบ [จุลสาร] = Counterinsurgency2550
50ระเบิด ! = Bomb threat2550
51ปัญหาภาคใต้ในบริบททางสังคม = Southern Problems in a Social Context2550
52ความมั่นคงด้านพลังงานของไทย [จุลสาร]2549
53ความมั่นคงด้านพลังงาน [จุลสาร] = Energy security2549
54สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [จุลสาร] = The three Southern-Most Provinces2549
55ความสัมพันธ์พลเรือน-ทหารของไทย = Thailand's civil-military relations2549
56ภูมิรัฐศาสตร์ของความมั่นคงไทย [จุลสาร] = Geo-Politics of Thai National Security2549
57รัฐใหญ่แพ้สงครามเล็กอย่างไร : บทเรียนสำหรับไทย = How big states lose smalls war : lessons learned for Thailand2549
58วิกฤตน้ำมัน [จุลสาร]2549
59การก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทย : Insurgency in Southern Thailand2549
60การเอาชนะการก่อความไม่สงบ = Lessons learned from the British in Malaya2549
61วิกฤติใต้ : สู้ด้วยยุทธศาสตร์และปัญญา2547
62นวัตกรรมความมั่นคง : ระบบงานความมั่นคงใหม่ของไทย2547
63นวัตกรรมทหาร : กองทัพในศตวรรษที่ 212546
64สงครามใหม่ : กระบวนทัศน์ความมั่นคงไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง2546
65สงครามอัฟกานิสถาน2545
66สงครามนอกแบบในอัฟกานิสถาน [จุลสาร] : สงครามของหน่วยรบพิเศษ2544
67กองทัพในยามสันติ : ปฏิบัติการนอกเหนือจากการสงคราม และปฏิบัติการรักษาสันติภาพ2543
68กองทัพประเทศเพื่อนบ้าน : ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษหน้า2543
69ทหารกับการเมืองไทยในศตวรรษหน้า : พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง2543
70ปรับโครงสร้างกลาโหม : ประเด็น-ปัญหา-ข้อพิจารณา2542
71ความสัมพันธ์พลเรือน-ทหาร : เปรียบเทียบกรณีไทย-สหรัฐฯ2541
72สงคราม : จากยุคบุพกาลสู่ศตวรรษที่ 212541
73ไทยสหรัฐ เอฟ-18 : ข้อคิดเพื่อการซื้ออาวุธในอนาคต2541
74ทหารกับประชาธิปไตยไทย : จาก 14 ตุลา สู่ปัจจุบันและอนาคต2541
75กำลังรบเอเชีย : ข้อมูลและตัวเลข2541
76ยกเครื่องเรื่องทหาร : ข้อคิดสำหรับกองทัพไทยในศตวรรษที่ 212540
77มนุษย์กับสงคราม : ประวัติศาสตร์สังคมของการสงคราม2540
78สังคมต้องรู้เรื่องทหาร : ทำไม-อย่างไร2540
79เรือดำน้ำ : การขยายสมุททานุภาพในเอเซีย-แปซิฟิค2539
80ความสัมพันธ์พลเรือน-ทหาร : เปรียบเทียบกรณีไทย-สหรัฐ2539
81ค.ศ. 2000 : ยุทธศาสตร์โลกหลังสงความเย็น2537
82ระบบทหารไทย: บทศึกษากองทัพในบริบททางสังคมการเมือง2530
83รัฐและกองทัพในโลกที่สาม : ข้อพิจารณาทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง2529
84อาวุธนิวเคลียร์กับการเมืองโลก2529
85อุตสาหกรรมอาวุธในประเทศโลกที่สาม : มูลเหตุจูงใจ และความคาดหวัง2529
86ไทย-สหรัฐ : ความสัมพันธ์ทางทหารยุคเปรม-เรแกน2529
87ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา : ปัญหาและผลกระทบ2529
88สหรัฐอเมริกากับระบบทหารในประเทศไทย ศึกษากรณีความช่วยเหลือด้านการทหารยุคหลังสงครามเวียตนาม2525
89สหรัฐอเมริกากับระบบทหารในประเทศไทย : ศึกษากรณีความช่วยเหลือด้านการทหารยุคหลังสงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1975-1980)2525
90ค.ศ. 2000 : ยุทธศาสตร์โลกหลังสงครามเย็น