หนังสือที่แต่งโดย ไพรัตน์ เดชะรินทร์ 7 Results

No.TitlePublished
1การมีส่วนร่วมในสังคมการเมือง การปกครองของสตรีไทย2525
2ทบทวนการพัฒนาชนบทไทย2525
3การบริหารงานพัฒนาชนบท2524
4ทฤษฎีและแนวทางปฎิบัติงานพัฒนาชุมชน2516
5การมีส่วนร่วมในสังคม การเมือง การปกครอง ของสตรีไทย
6การบริหารงานพัฒนาชนบท
7ชนบทไทย : การผันแปรในอนาคตภายหลังการพัฒนา