หนังสือที่แต่งโดย ประเวศ วะสี 172 Results

No.TitlePublished
1ระบบการศึกษาที่แก้ความทุกข์ยากของคนทั้งแผ่นดิน2558
2พลังขับเคลื่อนการจัดการตนเองบนแผ่นดินไทย2557
3การวิจัยทางสังคมเพื่อความเป็นธรรม : ปาฐกถาศาสตราจารย์ดกษม อุทยานิน ครั้งที่ 22557
4ปฏิรูปการศึกษาให้เป็นจุดคานงัดประเทศไทย2557
5การเปลี่ยนใหญ่ประเทศไทย หลังมหาอุทกภัย 25542555
6ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปจิตสำนึก : จิตสำนึกเปลี่ยน ทุกอย่างเปลี่ยน2555
7เพิ่มพลังพลเมืองสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม : ปาฐกถาเปิดการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 วันที่ 30 มีนาคม 25552555
8ทิศทางใหม่ประเทศไทย ทิศทางใหม่ของการศึกษาชุมชนท้องถิ่น2555
9บนเส้นทางชีวิต2554
10ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปจิตสำนึก : จิตสำนึกเปลี่ยน ทุกอย่างเปลี่ยน2554
11ปฎิรูปประเทศไทย : รายการเรื่องที่ควรปฎิรูป2553
12เศรษฐกิจวัฒนธรรม ทางแก้วิกฤตชาติ2553
13ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย2553
14ปฏิรูปประเทศไทย : รายการเรื่องที่ควรปฏิรูป2553
15ทำอย่างไร มหาวิทยาลัยจะเป็นหัวรถจักรทางปัญญา พาชาติออกจากวิกฤต2552
16ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูประบบอุดมศึกษา : อุดมศึกษาคือหัวรถจักรทางปัญญาพาชาติออกจากวิกฤต2552
17ธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้2552
18วิธีแก้เซ็งสร้างสุข2552
19บันทึกเวชกรรมไทย2552
20ตำนาน เรื่อง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ สัมนาระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่8 "ท้องถิ่น ชุมชน ถนนปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" 10-12 ตุลาคม 2550 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปาเกร็ด จังหวัดนนทบุรี2551
21จุดเปลี่ยนประเทศไทยหัวใจคือชุมชน2551
22ความเป็นมนุษย์กับการเข้าถึงสิ่งสูงสุด : ความจริง ความดี ความงาม2550
23การเมืองใหม่ที่ไม่ใช่เงินเป็นใหญ่2550
24เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม : แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม2550
25นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย2550
26ดับไฟใต้ด้วยจิตวิวัฒน์และพลังแห่งทางสายกลาง2550
27สุขภาพดี อยู่ที่ใจ = Spiritual health2550
28การปฏิวัติเงียบ : การปฏิรูประบบสุขภาพ2550
29ตลาดนัดนโยบาย : นโยบาย 10 ประการที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปควรทำ2550
30การจัดการความรู้ : กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข2550
31ยุทธศาสตร์รัตนโกสินทร์ : ระเบิดพลังฝ่า "หลุมดำ"2550
32ระบบการเรียนรู้ใหม่ไปให้พ้นวิกฤติแห่งยุคสมัย2550
33ระบบการศึกษาที่คุณธรรมนำความรู้ [จุลสาร]2550
34เศรษฐกิจพอเพียงภาคปฏิบัติ : การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด2549
35พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสพัฒนาใหม่2549
36การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน : สุขภาวะชุมชนเป็นรากฐานของสุขภาวะทั้งมวล2549
37พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสพัฒนาใหม่2549
38พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสพัฒนาใหม่2549
39สิทธิชุมชน : รากฐานการเมืองภาคพลเมือง [จุลสาร]2549
40สิ่งที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปควรทำ 10 ประการ2549
41จากหมอประเวศถึงทักษิณ 2544-25492549
42การศึกษาเพื่อชีวิต [จุลสาร] : ข้อเสนอและยุทธศาสตร์ใหม่ทางการศึกษา2548
43ฝ่าวิกฤตชาติ ด้วยยุทธศาสตร์อาหาร ยุทธศาสตร์ อาหารไทยกับพลังแผ่นดิน จุดคานงัดสู่ความมั่นคงของชาติ2548
44ครอบครัวเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยเข้มแข็ง2548
45การเยียวยาด้วยหัวใจถักทอข่ายใยชีวิต2548
46การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง2548
47คุณธรรม-จริยธรรม : ระเบียบวาระแห่งชาติเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม2548
4894 ชีวิต : ท่องแดนพุทธภูมิ2548
49การจัดการความรู้ : กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข2548
50สามเหลี่ยมดับไฟใต้2548
51การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง2547
52การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ : สู่สุขภาวะจากการมีจิตใจสูงทั้งประเทศ2547
53ทฤษฎีใหม่ทางการแพทย์2547
54ปาฐกถานำเรื่อง การศึกษาทางเลือกเพื่อการสร้างพลังปัญญา2547
55การปฏิวัติเงียบสู่โลกดุลยภาพ2547
56กระบวนการนโยบายสาธารณะ = Public Policy Process2547
57การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง2547
58ยุทธศาสตร์รัตนโกสินทร์ : ระเบิดพลังฝ่า "หลุมดำ"2547
59ศาสนธรรมในยุคแห่งความสุดขั้วสาธารณชนจะเผชิญหน้ากับความม้าทายนี้ได้อย่างไร : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2546 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาฯ2546
60ระบบการวิจัยของประเทศ : ระบบสมองของประเทศ [จุลสาร]2546
61ยุทธศาสตร์ทางปัญญาเพื่ออนาคตของประเทศไทย [จุลสาร] : อนาคตอยู่ที่การเติบโตทางปัญญา ไม่ใช่การเติบโตทางเศรษฐกิจ2546
62การปฏิวัติเงียบ : การปฏิรูประบบสุขภาพ2546
63การพัฒนามนุษย์แนวใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน2546
64ระบบการวิจัยของประเทศ:ระบบสมองของประเทศ2546
65การปฏิบัติ: การปฏิรูประบบสุขภาพ2546
66ระบบการวิจัยของประเทศ : ระบบสมองของประเทศ2546
67การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบพุทธ [จุลสาร]2546
68ยุทธศาสตร์ทางปัญญาเพื่ออนาคตของประเทศไทย2546
69สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน2545
70วิถีไท ทางรอดของประเทศไทย2545
71เครื่องมือนวัตกรรมทางสังคม : พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ:ธรรมนูญสุขภาพของคนไทย2545
72ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน ศักยภาพแห่งความสร้างสรรค์2545
73ประเทศไทยกับสันติภาพโลก2545
74พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ : ธรรมนูญสุขภาพของคนไทย เครื่องมือนวัตกรรมทางสังคม2545
75สุขภาพสังคม = Social health : ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 มีนาคม 25452545
76การพัฒนามนุษย์แนวใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน2545
77ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการปฏิรูปการศึกษาที่พาประเทศพ้นวิกฤต [จุลสาร]2545
78สุขภาพสังคม สู่สังคมสันติภาพ : มนุษย์พ้นทุกข์ร่วมกันได้2545
79วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 สู่ภพภูมิใหม่แห่งการพัฒนา2545
80ฝ่าวิกฤตชาติด้วยยุทธศาสตร์อาหาร [จุลสาร] : ยุทธศาสตร์ "อาหารไทยกับพลังแผ่นดิน" จุดคานงัดสู่ความมั่นคงของชาติ2545
81การสร้างธรรมาภิบาลในขบวนการพัฒนา2545
82ประเทศไทยกับสันติภาพโลก [จุลสาร]2545
83ธรรมชาติหลากหลาย การศึกษาหลากหลาย2544
84ภูมิปัญญา กระบวนทัศน์ใหม่และจินตนาการใหม่2544
85บทบาทของประเทศไทยในรอยร้าวอันตรายของโลก [จุลสาร]2544
86ปฏิรูปการศึกษาในทัศนะของ ศ.น.พ.ประเวศ วะสี2544
87สุขภาพในฐานะอุดมการณ์ของมนุษย์2543
88กรณีเขื่อนปากมูล [จุลสาร] : บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟถ้าคนไทยไม่เข้าใจความรุนแรงเชิงโครงสร้าง2543
89บนเส้นทางชีวิต ขบวนการแพทย์ชนบทในประเทศไทย2543
90ปฏิรูประบบสุขภาพ [จุลสาร] : เพื่อสร้างความสุขและเพิ่มคุณค่าชีวิตคนไทย2543
91เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม2542
92สังคมดีไม่มีขายอยากได้ต้องร่วมสร้าง [จุลสาร] : ความเป็นประชาสังคมเท่านั้นจึงจะแก้ปัญหาได้2542
93ธรรมิกสังคม2542
94กระบวนทรรศน์ใหม่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด [จุลสาร]2542
95ลัทธิธรรมกายกับบทบาทของสังคมไทย2542
96ไอ้โม่ง [จุลสาร] : กรณีบางจาก : อย่าทำร้ายสังคมไทยด้วยวจีทุจริต2542
97ประชาคมตำบล : ยุทธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุขภาพ2541
98ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและศีลธรรม2541
99GDH สำคัญกว่า GDP [จุลสาร]2541
100การปกครองท้องถิ่นที่ประชาสังคมมีส่วนร่วม: ข้อเสนอต่อศูนย์การศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่นและมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2541
101บนเส้นทางใหม่ การส่งเสริมสุขภาพ : อภิวัฒน์ชีวิตและสังคม2541
102วิสัยทัศน์ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม2541
103ปฏิรูปการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง [จุลสาร]2541
104บนเส้นทางชีวิต ปฎิรูปการเมือง2541
105ปฏิรูปการศึกษา [จุลสาร] : ยกเครื่องทางปัญญา ทางรอดจากความหายนะ2541
106การพัฒนาพลังสร้างสรรค์ขององค์การ2540
107วิ่งสู่สภาวะนิรันดร์2540
108การเดินทางแห่งความคิด : ปฏิรูปการเมือง2540
109ยุทธศาสตร์ถักทอพลังงานทางสังคมสู่การปฏิรูปการเมือง [จุลสาร]2540
110เป็นเมืองพุทธทำไมทรุดลง : (พุทธธรรมกับสังคม เล่ม ๑)2539
111หนทางรอดสังคมไทย : ปาฐกถาว่าด้วยเกษตรกรรมทางเลือก กับสังคม และธรรมชาติ2539
112ปฏิรูปการศึกษาไทย : การยกเครื่องทางปัญญา ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และมาตรการ2539
113การปฏิรูประบบเพื่อสุขภาพ2539
114ยุทธศาสตร์ทางปัญญาของชาติ : ยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของสังคมทั้งหมดร่วมกัน2538
115ธรรมิกสังคม2538
116รักประชาชน รักหมออนามัย2538
117วิธีคลายเครียด2538
118รักษาโรคหรือรักษาคน : บันทึกเวชกรรมไทย เล่ม 12538
119สาธารณทุกข์หรือสารธารณสุข : บันทึกเวชกรรมไทย เล่ม 22538
120คุยกันเรื่องความคิด กับ ศ.น.พ.ประเวศ วะสี2537
121การพัฒนาประชาธิปไตยและการปฏิรูปทางการเมือง2537
122วัฒนธรรมกับการพัฒนา [จุลสาร]2537
123อายุวัฒนะ : คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ2537
124แนวคิดและยุทธศาสตร์ สังคมสมานุภาพและวิชชา2536
125ปัจฉิมอาพาธท่านพุทธทาสมหาเถระ : บทเรียนทางธรรม การแพทย์ และสังคมวิทยา2536
126บทเรียนจาก 18 พฤษภามหาวิปโยคกับการฟื้นฟูบูรณะชาติ บ้านเมือง2535
127ประชาธิปไตย 25352535
128การพัฒนาพลังสร้างสรรค์ขององค์กร (วิธีแก้ปัญหาที่ยากและสลับซับซ้อน)2535
129กรณีพระประจักษ์-การอนุรักษ์ : ทางออกที่สร้างสรรค์2534
130กระแสใหญ่ในสังคมไทยกับความมั่นคงของประเทศ2533
131ปัญหาวิกฤติด้านชนบทสู่ทางรอด2533
132ศักยภาพของแพทย์2532
133วิกฤติหมู่บ้านไทย : ทางออกและอนาคตอยู่ที่ไหน?2532
134บนเส้นทางชีวิต ...2532
135ก้าวสู่มหาวิทยาลัยให้มีอนาคต2532
136เพื่อบ้านเมืองของเรา2531
137คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับประชาชน2531
138พึ่งตนเองในชนบท : อีกบทหนึ่งของการทบทวนโลกทัศน์แห่งการพึ่งตนเอง2531
139รักษาโรคหรือรักษาคน2530
140ทิศทางอนาคตไทยเพื่อความสุขถ้วนหน้า2530
141พุทธเกษตรกรรมกับศานติสุขของสังคมไทย2530
142หมอประจำบ้าน2530
143ความสุขถ้วนหน้า2530
144สาธารณทุกข์หรือสาธารณสุข2530
145สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก2530
146วิธีแก้เซ็ง สร้างสุข2529
147พุทธธรรมกับสังคม2528
148สาธารณสุขกับพุทธธรรม2528
149พุทธธรรมกับสังคม2528
150บันทึกเวชกรรมไทย2528
151หมอประจำบ้าน2528
152วิธีแก้เซ็งสร้างสุข2527
153คู่มือรักษาสุขภาพสำหรับประชาชนฉบับหมอชาวบ้าน2527
154วิธีแก้เซ็งสร้างสุข2527
155พุทธธรรมกับสังคม2526
156คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับประชาชน2526
157คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับประชาชน2525
158ศาสนาเพื่อสังคม : รวมปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ปี 2519 และ 25222525
159หมอประจำบ้าน2525
160บันทึกเวชกรรมไทย2524
161สาธารณสุขกับพุทธธรรม2524
162สาธารณสุขกับพุทธธรรม2521
163หมอประจำบ้าน2521
164การสาธารณสุขเพื่อมวลชน2519
165คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับประชาชน2519
166โลหิตวิทยา2511
167การปฏิรูปทางการเมือง : ทางออกของประเทศไทย
168ทำอย่างไรจึงจะไม่เจ็บป่วยและอายุยืน
169ยุทธศาสตร์ เขยื้อนสังคมไทย ออกจากโครงสร้างมรณะ
170พุทธธรรมกับสังคม
171(ร่าง) ข้อเสนอ ปฎิรูปประเทศไทย (เอกสารเพื่อการปรึกษาหารือ) [จุลสาร]
172แด่คุณครู : กัลยาณมิตรของสังคม