หนังสือที่แต่งโดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 57 Results

No.TitlePublished
1ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2555
2วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ยุคใหม่2554
3การประเมินผลโครงการ : หลักการและการประยุกต์2554
4วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล2551
5ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2550
6วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล2547
7การประเมินผลโครงการ : หลักการและการประยุกต์2547
8ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2546
9การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้อง และได้มาตรฐานสากล = Applications of statistical methods in research2545
10ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2544
11รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการตามมาตรการบรรเทาปัญหาการว่างงาน2543
12สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistics for socialsciences research)2543
13จริยธรรมทางวิชาการ2542
14การประเมินผลโครงการ : หลักการและการประยุกต์2541
15ทฤษฎีใหม่ ว่าด้วยการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช2540
16เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์2540
17การประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2540
18ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2540
19จริยธรรมทางวิชาการ2539
20การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์2538
21ระเบียบวิธีวิจัยของทางสังคมศาสตร์ = Social Science Research methodology / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์2538
22ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2538
23การสร้างมาตรวัดในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์2537
24เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ /สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์2537
25การวิเคราะห์การถดถอย : แนวคิด วิธีการ และการประยุกต์ใช้2536
26การวิจัยประเมินผลโครงการ2536
27การวิจัยประเมินผลโครงการ = Prpject evaluation research2536
28ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2536
29โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์2535
30การสร้างมาตรวัดในการวิจัยทางสังคมศาสตร์2534
31ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2534
32การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์จัดกลุ่ม2533
33การวิเคราะห์ถดถอยเพื่อการพยากรณ์2533
34แบบจำลองล็อกเชิงเส้นเชิงชั้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ2533
35การวิเคราะห์จำแนกประเภท2533
36โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์2532
37การวิจัยประเมินผลโครงการ2532
38ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2532
39ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2532
40การวิเคราะห์ถดถอยทวิ2529
41คู่มือการเขียนคำสั่งใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS2529
42การปรับแก้สถิติการตายและตารางชีพสำหรับประเทศไทย 2507-25272529
43ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2529
44การศึกษาการเปลี่ยนแปลง ความเป็นเมือง การเติบโตของเมือง และการย้ายถิ่น2529
45การวิเคราะห์แนวโน้มภาวะเจริญพันธุ์ระดับประเทศและระดับภาค สำหรับการคาดประมาณประชากรในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 62528
46เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์2528
47การคาดประมาณอัตราการวางแผนครอบครัวในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 62528
48เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์2527
49ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2525
50กลยุทธและมาตรการในการพัฒนาประชากรและสังคมของประเทศไทยในทศวรรษ 19802525
51สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์2523
52สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์2523
53ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2523
54ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social Science research methodology2523
55การศึกษาความเป็นไปได้ของการลดอัตราการเพิ่มประชากรให้เหลือร้อยละ 1.5 ต่อปี ในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์2522
56ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์2521
57สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์2521