หนังสือที่แต่งโดย วิจิตร ศรีสอ้าน 22 Results

No.TitlePublished
1ปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย ปฏิรูปอุดมศึกษา2554
2นวัตกรรมวิจิตร2553
3มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน2552
4โอกาสและความหวังในการพัฒนาการศึกษาไทย : ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ครั้งที่ 22 พุทธศักราช 2551 [เอกสารคณะ]2551
5วาทกิจ ของ วิจิตร ศรีสอ้าน2551
6อนาคตการศึกษาไทยใน 1 ปีข้างหน้า [จุลสาร]2549
7การปฏิรูปการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2546 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ2546
8เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของไทย : ความเป็นมาและพัฒนาการ2545
9แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25422543
10การยกสถานภาพของครูในกระแสโลกาภิวัตน์2539
11โฉมหน้าใหม่ของอุดมศึกษาไทย [จุลสาร]2533
12การศึกษาทางไกล = Distance education2529
13การศึกษาทางไกล = Distance education2529
14การศึกษาทางไกล2529
15ความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียน2520
16หลักการอุดมศึกษา2518
17หลักการอุดมศึกษา2518
18บันทึกการดูงานบริหารการศึกษาในประเทศอังกฤษ (4-24 พ.ย. 2515) : รายงานภาคผนวก2516
19รายงานการดูงานบริหารการศึกษาในประเทศอังกฤษ (4-24 พฤศจิกายน 2515)2516
20ทำเนียบนักวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย2515
21การสำรวจนักวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย2515
22บริหารการศึกษาในประเทศอังกฤษ2515