นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ประชาคมจุฬาฯ ยืมหนังสือเล่มนี้ได้ ที่นี่

ข้อตกลงบริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด

ห้องสมุดสมาชิก: กรมวิชาการเกษตร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, สำนักบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล,
* ห้องสมุุดที่ยังไม่เป็นสมาชิก ลงทะเบียน ที่นี่

ขั้นตอนการยืมระหว่างห้องสมุด:

 1. ผู้รับบริการกรอกรายละเอียดการยืมในแบบฟอร์ม
 2. เมื่อบรรณารักษ์ห้องสมุดของผู้รับบริการได้รับเอกสารยืมระหว่างห้องสมุดแล้ว บรรณารักษ์ห้องสมุดจะติดต่อผู้รับบริการมารับเอกสาร โดยการแจ้งผ่านทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์

ผู้มีสิทธิใช้บริการ: นิสิต-นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของห้องสมุดสมาชิก

ทรัพยากรที่ให้บริการ: ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ / ไฟล์เอกสาร ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยไฟล์เอกสาร สามารถขอใช้บริการได้เฉพาะบทเท่านั้น ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับสำนักพิมพ์

ระยะเวลาการยืมตัวเล่ม: 4 สัปดาห์ (สามารถ renew ได้ 1 ครั้ง แจ้งก่อน 1 สัปดาห์)

ระยะเวลาในการดำเนินการ: ภายใน 7 วันทำการ นับจากได้รับคำขอ

วิธีการจัดส่ง: จัดส่งไฟล์เอกสารทาง EMail หรือ จัดส่งตัวเล่มทางไปรษณีย์ EMS

ค่าบริการ: ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายการบริการยืมระหว่างห้องสมุด

 • ค่าบริการทางไปรษณีย์ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบดังนี้
  1. ค่าส่ง การส่งทรัพยากรทางไปรษณีย์ คิดค่าส่งตามอัตราที่บริษัทไปรษณีย์ ไทย จํากัด กําหนด โดยให้จัดส่งด้วยวิธี EMS
  2. ค่าดําเนินการ คิดค่าดําเนินการ 100 บาทต่อ 1 คําขอ/สถาบัน ไม่เกิน 3 รายการ
 • การให้บริการสแกนเอกสาร (ให้บริการเฉพาะหนังสือที่มี Location เป็น Thailand and ASEAN Information Center เท่านั้น)
  • ไม่เกิน 20 หน้า ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • เกิน 20 หน้าและไม่เกิน 100 หน้า คิดค่าบริการ 100 บาท
  • หน้า 101 ขึ้นไป อัตราหน้าละ 5 บาท
  • ไฟล์ที่ผู้ใช้ได้รับจะปรากฏลายน้ำ “Library Use Only”

การชำรุดหรือสูญหาย: ให้เป็นไปตาม เกณฑ์การใช้และอัตราการจัดเก็บเงินประเภทต่างๆสำหรับห้องสมุดในมหาวิทยาลัย ข้อ8(3)

การสูญหายระหว่างการขนส่ง: ห้องสมุดที่ส่งเอกสารเป็นผู้รับผิดชอบ


ข้อมูลหนังสือ


Village Leaders in Community Development
-
Bangkok : Ministry of Interior/Community Development Department, 1967
5 p
politics , community development ,
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)
[TAIC] 10781
http://library.car.chula.ac.th/record=b1007600

Please complete this form ( * )

ข้อมูลผู้ยืม

ฉบับจริง ไฟล์เอกสาร
ขอสารบัญ ระบุบทหรือเลขหน้าที่ต้องการ

ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานวิทยทรัพยากรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อใช้ในการให้บริการ