Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleStrategic Plan for Siam Gabions Co., Ltd. / Sawat Visitsartkul=แผนกลยุทธ์สำหรับบริษัท สยาม เกเบียน จำกัด /ศวัส วิศิษฏ์ศาสตร์กุล
Imprint 2019
Descript - หน้า, ตาราง

SUMMARY

The objective of this independent study is to construct strategic plan for Siam Gabions Company, am importer and supplier of geotechnical products in Thailand. The company was established in 2002 to be sole distributor of Maccaferri industrial group from Italy. Maccaferri is a global manufacturer of geotechnical products. Siam Gabions has become one of the leader in geotechnical products industry in Thailand from designing and developing advanced projects for customer with experience and expertise in geotechnical engineering of the company’s technical team. In the past 5 years, Company performance was unstable with prospect of declining performance. The company has to review the direction and construct strategic plan that suitable with changing business environment. The strategic plan was developed from the analysis of both internal and external environment combine with customer survey that aim to understand customer’s behavior. The analysis could be formulated 4 strategic plan consist of short-term plan that are (1) Penetrating the coming mega projects by proposing full system solution with bundled products through concerned government offices and consulting companies. (2) Launch new double twisted product, ‘PoliMac’ to differentiate from competitors. (3) Develop online communication channel to reach more customers. Long-term plan that is (4)Invest in manufacturing facility for double twisted products in Thailand with ISO 9001 and TISI certified. From proper implementation of 4 strategic plan, company could expect the increase in revenue, higher customer satisfaction, gain competitive advantage and sustain growth of the company. The investment is THB 1.66 million with payback period of 1 year.
รายงานค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและกำหนดแผนกลยุทธ์สำหรับบริษัท สยาม เกเบียน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้าและจำหน่ายวัสดุทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคในประเทศไทย บริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2545 เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอุตสาหกรรมแมคคาเฟอร์รี่จากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคระดับนานาชาติ สยาม เกเบียน เติบโตเป็นหนึ่งในผู้นำด้านวัสดุทางธรณีเทคนิคในประเทศไทยจากการที่บริษัทสามารถช่วยเหลือลูกค้าแก้ปัญหาเฉพาะทางด้านธรณีเทคนิคได้ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบกับความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคของทีมงานสนับสนุนด้านเทคนิคภายในบริษัท แต่จากข้อมูล 5 ปีหลังพบว่าผลประกอบการของบริษัทไม่มั่นคงและมีโอกาสที่จะลดลงทำให้บริษัทมีความจำเป็นจะต้องทบทวนทิศทางและจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนไป แผนกลยุทธ์ถูกพัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรและการสำรวจพฤติกรรมของลูกค้า จากการศึกษาสามารถกำหนดลยุทธ์ได้ 4 แผน โดยแผนระยะสั้นได้แก่ การเจาะกลุ่มงานโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง การพัฒนาช่องการทางสื่อสารการตลาดทางออนไลน์ของบริษัท และแผนระยะยาวได้แก่การลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตสินค้าภายในประเทศ จากการดำเนินการทั้ง 4 แผน บริษัทสามารถคาดหวังยอดขายที่เพิ่มขึ้น สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า มีความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมและเติบโตอย่างยั่งยืน เงินลงทุนสำหรับโครงการจำนวน 1.66 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60820832LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram