Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจที่พักราคาประหยัดใกล้รถไฟฟ้าบริเวณบีทีเอสสถานีอ่อนนุช / เกียรติพันธ์ ศรีจันทวงศ์=Business Plan for Hostel near BTS Onnut Station
Author Keattipun Srichanthawong
Imprint 2559
Descript ก-ฐ :1 62หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนธุรกิจพักราคาประหยัดใกล้รถไฟฟ้าบริเวณบีทีเอสสถานีอ่อนนุช ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ นำไปสู่การวางแผนด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการเงิน จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมพบว่า ธุรกิจการให้บริการที่พักราคาประหยัดหรือโฮสเทลเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสนับสนุนของภาครัฐเป็นแรงผลักดันในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดยด้านการตลาดนั้น ได้เลือกใช้กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ 7 ประการ โดยไก่โต้งโฮสเทลจะให้บริการด้วยความประทับใจ เปรียบเสมือนเข้าพักอยู่ที่บ้าน มีกิจกรรมการสอนทำอาหารที่แตกต่างจากที่อื่น โดดเด่นทั้งในด้านความปลอดภัย และเพิ่มความคุ้มค่าด้วยการให้บริการห้องพักที่มีคุณภาพ ในราคาค่าบริการที่สามารถอ้างอิงจากช่วงราคาที่อยู่ในใจลูกค้าและยังสามารถทำการแข่งขันด้านราคาได้ เน้นช่องทางจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ผู้ให้บริการจองที่พัก และช่องทางการขายโดยตรงของ ไก่โต้งโฮสเทล
นอกจากนี้ยังใช้การติดต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทางด้านการเงิน ใช้เงินลงทุนจำนวน 4.5 ล้านบาท จากสมมติฐานและการประมาณการณ์ทางการเงินพบว่าโครงการนี้มีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวกเท่ากับ 2,821,810 บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับ 17.57% ภายในระยะเวลา 10 ปี และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7 ปี 1 เดือน
The purpose of this independent study is to collect data for developing an efficient business plan for Hostel, which is located on Sukhumvit Road, near BTS onnut. This study provided the analysis of primary and secondary data in order to create a marketing plan, operation plan, and financial plan. According to an industry analysis, found that this project is attractive because the hostel business, part of Tourism business are continuing to grow due to the growing number of foreign tourists with strong support from Thai government in order to stimulate the tourism economy of the country.
In terms of marketing, the 7P’s for service marketing was adopted to satisfy customer and business objective. In Kai-Tong Hostel, quality standard service and high quality room, especially the security of customer, are provided with the room rates determined in range of customers’ minds and competitive pricing. For the marketing channels, Travel-distribution Agency and direct sale are the main distributions. Integrated marketing communications are applied to rapidly deliver the data to the target customers. Regarding financial dimension, Kai-Tong Hostel used the fund of 4.5 million baht. From the assumption and financial plan, found that this project is worth to investing in because net present value (NPV) is positively equals to 2,821,810 baht and internal interest rest equals 17.57% in 10 years that higher than the capital costs of the project. Finally, this payback period of the project is approximately to 7 year 1 month


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58818220LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram