Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleคำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
Author ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
Imprintกรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
Edition พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม
Descript 441 หน้า ; 26 ซม

CONTENT

สัญญาซื้อขาย -- หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา -- ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาซื้อขาย -- กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาซื้อขาย -- วัตถุของสัญญาซื้อขาย -- ความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขาย -- ผลทางทรัพย์ของสัญญาซื้อขาย -- ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ขาย -- ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ซื้อ -- ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขาย -- ความรับผิดของผู้ขายเมื่อผู้ซื้อถูกรอนสิทธิ -- ข้อตกลงยกเว้นความรับผิดในความชำรุดบกพร่องหรือในการรอนสิทธิ -- ประเภทของการซื้อขายทรัพย์สิน -- การเปรียบเทียบสัญญาซื้อขายกับสัญญาอื่น -- สัญญาขายฝาก -- สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ -- สัญญาแลกเปลี่ยน -- สัญญาให้โดยเสน่หา


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ซื้อขาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- แลกเปลี่ยน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ให้

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 530 ศ125ค 2560LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 530 ศ125ค 2560CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 530 ศ125ค 2560DUE 31-12-20
Law Library (3rd Floor)K/TH 530 ศ125ค 2560DUE 29-09-20
Law Library (3rd Floor)K/TH 530 ศ125ค 2560CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 530 ศ125ค 2560DUE 30-12-20
Law Library (3rd Floor)K/TH 530 ศ125ค 2560DUE 31-12-20
Law Library (3rd Floor)K/TH 530 ศ125ค 2560CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram