Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศภายใต้แบรนด์อคาเดมิค เพลย์กราวด์ / สรรพัชญ สกุลพฤกษาชาติ=Marketing Plan for English camp abroad organized by Academic Playground
Author Sanpach Skulprueksachart
Imprint 2559
Descript ก-ญ : 148 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

แผนการตลาดสำหรับโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศของอคาเดมิค เพลย์กราวด์ เป็นแผนการตลาดในช่วงระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2562 โดยมีเป้าหมายสำคัญของการตลาดคือ การสร้างยอดขาย และการรับรู้ของผู้บริโภคต่อแบรนด์อคาเดมิค เพลย์กราวด์ ปัจจุบันมูลค่าตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษมีมูลค่าตลาดมหาศาลและมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัท ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงเกิดการคิดค้นโครงการค่ายภาษาอังกฤษที่มีจุดมุ่งหมายหลักคือ การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการเรียนของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้เต็มไปด้วยนิสัยใฝ่รู้ อันจะนำไปสู่สภาวะที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ "ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภค และปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ" พบว่าปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ คือคุณประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและความน่าเชื่อถือของบริษัท
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของแผนการตลาดนี้คือ กลุ่มเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 8-16 ปี กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย อาศัยอยู่ในกรุงเทพ มหานครและปริมณฑล ชอบภาษาและมีเป้าหมายและแรงจูงใจที่ดีในการพัฒนาทักษะทางภาษา ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายและการรับรู้ของโครงการฯ ของแบรนด์อคาเดมิค เพลย์กราวด์ให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย จะต้องใช้กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการทำงาน ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อจะดึงดูดให้ผู้บริโภคซื้อและเพิ่มยอดขาย โดยมีค่าใช้จ่ายในการสื่อสารการตลาดมูลค่า 400,000 บาท และคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายได้ภายใน 3 ปี
The author has developed a three year marketing plan for English camp abroad called “Academic Playground”. The aim of this project would be to increase both the volume of sales and brand awareness. In light of the ever-growing interest in learning of the English language, the company provides an innovative style of English camp whereby participants engage in active learning activities, thus reinforcing lifelong learning of the English language. In this study, two focus group interviews were conducted to determine the key aspects influencing English camp participation. It is found out that the most significant factors are company credibility and product benefit.
The target market of this marketing plan would involve children and teenagers aged 8-15 years in Bangkok area who demonstrate a positive attitude in seeking to improve their competency in English language Therefore, in order to achieve a 6.9 million baht sales target and increase the company's brand awareness to target consumers. Academic Playground will introduce a novel plan for the delivery of the English language to the market. This will involve implementation of the following marketing strategies: brand and product development, integrated marketing communication and customer relationship management. Academic playground will utilize empirical evidence and conduct background research info the setting and the people involved. This marketing plan requires a budget of 400,000 baht and the company expects to achieve their goal within a three year time frame.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58820969LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram