Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนการตลาดของน้ำอัดลมแบรนด์อควาฟิน่า วิตซ่า / ดวงดาว สิริวิชัย=Marketing Plan for Aquafina Vit Zaa
AuthorDuangdao Siriwichai
Imprint 2559
Descript ก-ต: 229 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

อควาฟิน่า วิตซ่า คือ น้ำอัดลมประเภทสปาร์คกลิ้งโซดากลิ่นผลไม้ ผสมวิตามิน เป็นสินค้าแบรนด์ใหม่ ภายใต้เครือผู้ผลิตจากบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย)เทรดดิ้ง จำกัด เป็นน้ำอัดลมที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าน้ำอัดลมทั่วไป และมีส่วนผสมของวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยอควาฟิน่า วิตซ่าถูกพัฒนาขึ้นด้วยนวัตกรรม เพื่อขยายกลุ่มสินค้าให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันที่หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานการณ์ในตลาดน้ำอัดลมประเทศไทย ถือว่าอยู่ในสภาวะอิ่มตัว ด้วยอัตราการเติบโตของธุรกิจต่อปีที่ไม่สูงมากนัก ทำให้การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเป็นไปด้วยความรุนแรง โดยบริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าการเติบโตของยอดขายจากการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างแบรนด์อควาฟิน่า วิตซ่า จะช่วยให้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดน้ำอัดลมที่สูงขึ้นและเอาชนะคู่แข่งในอุตสาหกรรมได้
ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการศึกษาหาข้อมูลของตลาดน้ำอัดลม รวมถึงการศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและการรับรู้ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสม ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษา มาวางกลยุทธ์ทางการตลาดของแบรนด์อควาฟิน่า วิตซ่า เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตัวสินค้า เกิดความพึงพอใจต่อแบรนด์ สินค้า และช่องทางการจัดจำหน่าย ผ่านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันให้กับตัวสินค้า ให้สินค้าดำรงอยู่ในตลาดได้ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม และเพื่อให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายและผลกำไร รวมถึงเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับบริษัทฯได้อย่างยั่งยืน
Aquafina Vit Zaa is a sparkling flavored beverage with vitamins recently introduced by Pepsi-Cola (Thai) Trading Co., Ltd. or PepsiCo in order to meet consumer demand & preference for refreshing and flavorful hydration drinks. Its key benefits are that it contains less sugar comparing to other soft drinks and vitamins. As consumer attitude has been changed to be more health concern, Aquafina Vit Zaa has its potential to grow and create differentiation in the market. However, carbonated soft drink market in Thailand is in maturity stage with small business growth each year. Also, there is a fierce competition within the market. Therefore, PepsiCo strongly believes in new product development, and that, Aquafina Vit Zaa and its incremental growth will help the company gain more market share, and then become a market leader.
This study was conducted in order to provide insight of carbonated soft drink market and consumer behavior including attitude and awareness. Both qualitative & quantitative researches with suitable methods were conducted to collect data. Finding insights of product, price, channel, integrated marketing communication & purchase intentions from research methodology. Those implications could be used for future marketing campaign of Aquafina Vit Zaa in order to create competitive advantages and sustainable development.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58819105LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram