Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจจำหน่ายแยมผลไม้เพื่อสุขภาพ / สุกฤษฏิ์ หลิ่วโรจน์ทรัพย์ =Business Plan for Healthy Fruit Preserves Business
AuthorSukrit Liwrotsup
Imprint 2559
Descript ก-ณ : 154 หน้า, ตาราง

SUMMARY

เนื่องจากปัจจุบันกระแสรักสุขภาพและความงามของคนไทยเป็นที่นิยมมากขึ้น ผู้บริโภคเริ่มดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกาย หรือบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ ทั้งอาหารที่ปราศจากไขมันและน้ำตาล ซึ่งแม้ว่าตลาดในปัจจุบันจะมีสินค้าเพื่อสุขภาพต่าง ๆ อาทิ ผักสลัดออร์แกนิค เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แต่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ทาขนมปังเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ประเภทแยมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพเนื่องจากมีน้ำตาลสูง ทั้ง ๆ ที่แยมเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยนั้นรู้จักคุ้นเคยและมีการบริโภคกันมาเป็นเวลานานแล้ว
จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างคนไทยยังคงมีความนิยมในการรับประทานแยมผลไม้อยู่ แต่เริ่มใส่ใจถึงคุณประโยชน์ของแยมผลไม้มากขึ้น โดยนิยมเลือกซื้อแยมผลไม้ที่มีส่วนประกอบของผลไม้ในปริมาณมาก และมีระดับความหวานหรือระดับน้ำตาลที่น้อย จึงส่งผลให้แยมผลไม้เพื่อสุขภาพที่ไม่ใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบในการผลิต เป็นที่สนใจของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพโดยจากการประมาณการความต้องการสินค้า การลงทุน และการวิเคราะห์สมมติฐานทางการเงินต่าง ๆ พบว่าธุรกิจแยมผลไม้เพื่อสุขภาพนั้นสามารถที่จะทำกำไรให้กับบริษัทได้
โดยจากการประเมินผลตอบแทนโดยนำงบกระแสเงินสดมาคำนวณหาค่ากระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัท (Free Cash Flow to Firm – FCFF) พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) จากผลรวมของกระแสเงินสดในระยะเวลา 5 ปี มีค่าเป็นบวกที่ 5,522,344.27 บาท โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) จากการดำเนินงานในระยะเวลา 5 ปี เท่ากับร้อยละ 26.89 ซึ่งยังมีค่าสูงกว่าต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน (WACC) โดยใช้ระยะเวลาคืนทุน 3.12 ปี จึงเห็นว่าแผนธุรกิจนี้มีความน่าสนใจและคุ้มค่าที่จะลงทุน
Nowadays, health-conscious trend in Thailand is growing continuously. Many Thai consumers concern about their health. They started to have exercises activities in their weekly schedule and became more aware of the benefits of their foods, especially reducing fat and sugar. Many firms responded to these opportunities and launched new products to satisfy the customers such as organic salads or functional drinks. However, there is no spreads that satisfy customers by the health benefits, especially jams or preserves that produced by a lot of sugar. Although jams and preserves are still popular in Thailand, customers are becoming more aware of the products that produced by more percentage of fruits and less sugar.
This affect no sugar added jams and preserves become more attractive to the customers, especially customers that concerns about health-consciousness. From the forecast of demand, investment and other financial assumptions analysis, healthy fruit preserves business is profitable, according to a positive net present value (NPV) at 5,522,344.27 Baht, high internal rate of return (IRR) at 26.89% and the payback period is about 3.12 years, so it is interesting and worthwhile to invest in this business.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57823203LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram