Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจ บริษัท บีเคพี คอนสตรัคชั่น จำกัด / นพสิทธิ์ บุญกว้างโพธิวงศ์=Business Plan for BKP Construction Company
Author Noppasith Bunkwangphothiwong
Imprint 2559
Descript ก-ช: 95 หน้า, ตาราง

SUMMARY

แผนธุรกิจ บริษัท บีเคพี คอนสตรัคชั่น จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โอกาสการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และจัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการดำเนินงาน แผนทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน และแผนบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนธุรกิจฉบับนี้ได้มุ่งเน้นเจาะอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ทางการจัดการ การตลาดและการเงิน
ผลการจัดทำแผนธุรกิจพบว่าบริษัทฯ ควรเลือกกลุ่มลูกค้าหลักคือ หน่วยงานราชการ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีมูลค่างานมากกว่า 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อ 1 โครงการ เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างที่มีมูลค่า รวมถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงและแข่งขันได้ และบริษัทเลือกวางตำแหน่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์โดยใช้ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของการก่อสร้าง การบริการที่ดีใส่ใจและเข้าใจลูกค้า ทั้งนี้บริษัท บีเคพี คอนสตรัคชั่น จำกัด วางวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้ว่า "บริษัทฯจะเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในระดับภูมิภาคที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล"
ด้านแผนการดำเนินงาน บริษัทมุ่งเน้นกระบวนการทำงานให้มีมาตรฐานเพื่อสร้างงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพสากล ส่งมอบงานก่อสร้างที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งมอบงานได้ตามระยะเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินงาน รวมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการไม่ว่าจะเป็น คู่ค้า ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน และสังคม ทั้งนี้การลงทุนของแผนธุรกิจนี้มีมูลค่า 40 ล้านบาท คาดว่าบริษัทจะมีกำไร 15,368,000 บาท 19,450,400 บาท และ 24,384,920 บาท ตั้งแต่ปี 2559-2561 ตามลำดับ ทางการเงินพบว่าใน 3 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับ 8,550,102.50 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 22.17% และมีระยะเวลาคืนทุน 2.21 ปี จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวก อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่าสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่เจ้าของกิจการต้องการได้รับ และมีระยะเวลาคืนทุน ที่ต่ำกว่า 3 ปี ทำให้โครงการลงทุนบริษัท บีเคพี คอนสตรัคชั่น จำกัด จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก
Business Plan Project Preparation for BKP Construction Company aims to analyze the business opportunities to be in accordance with current situations, and aims to prepare business plans, marketing plans, operating plans, human resource plans, financial plans, and risk management plans. This business plan preparation concentrated on construction industry, target markets were collected by the Researcher, and the target behaviors and demands were analyzed so as to formulate the managerial, marketing and financial strategies.
According to the business plan project preparation, Government and local authorities are selected to be the target of BKP Construction Company with the project values over 20 million baht but not exceeding 300 million baht. Since the construction project is worth including our target is able to access and compete in the market. The company positioning is the international standard quality and good service. The vision is "Leader in the business of construction of regional with quality standards".
The operation plan The company focuses on providing a standard workflow to create a international standard and quality. Construction delivery that meets the needs of customers, delivered on time and honest operation. Moreover, company will maintaining good relationships with stakeholders of the Company, whether as partners, suppliers, shareholders, employees, communities and society. Total investment of 40 million baht. The financial feasibility found that companies will profit 15,368,000, 19,450,400 and 24,384,920 baht from 2559 to 2561 respectively. The financial found that the net present value of the project is 8,550,102.50 Baht. Internal rate of return is 22.17% and payback period of 2.21 years. According to analysis of return on investment, net present value is positive, internal rate of return of the Project is higher than the rate of return as needed to be received by entrepreneurs with payback period lower than 3 years, causing the investment project of this project to be tremendously interesting.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57822334LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram