Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการออกแบบระบบการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับระบบการขนส่ง / ปนิฉัตร นุชจาวิทยาพร = Design of vehicle resource planning for transportation
Author Panichat Nuchjawittayaporn
Imprint 2554
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30728
Descript ก-ฏ, 115 แผ่น : ภาพประกอบ

SUMMARY

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแนวทางการวางแผนจัดเตรียมยานพาหนะในระดับแผนรายปี โดยรูปแบบการจัดเตรียมยานพาหนะอยู่ในรูปของการเช่าในหน่วยเดือน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจำพวกโรงงานจัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการส่งออก ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรก การประมาณความต้องการการขนส่งจากแผนการผลิตรวม เพื่อหาจำนวนน้ำหนักและปริมาตรสิ่งของต่างๆ ที่ต้องทำการขนย้าย โดยได้คำนึงถึงจำนวนครั้งและประเภทสถานที่ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย ส่วนที่สอง การประมาณความสามารถในการขนย้ายสิ่งของ ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจำนวนรอบวิ่งเฉลี่ยต่อคันต่อเดือนและขนาดของยานพาหนะ ในการระบุความสามารถของการขนส่งของรถต่อคันต่อเดือน ส่วนสุดท้าย เป็นการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการโปรแกรมเชิงเส้นตรง เพื่อการหารูปแบบแผนการเช่ารถ ที่ทำให้ค่าใช้จ่ายของการเช่ารถตลอดปีมีค่าต่ำที่สุด โดยสมมติให้เมื่อมีการเช่ารถขนาดเดิมด้วยจำนวนเดือนที่ติดต่อกันมากขึ้นจะทำให้ค่าเช่ารถต่อเดือนต่ำลง ผลลัพธ์คำตอบที่ต้องการจากแบบจำลอง ได้แก่ จำนวนรถในแต่ละขนาด ที่ควรทำการเช่า เวลาที่ควรเริ่มต้นการเช่า และระยะเวลาที่ควรทำการเช่า เงื่อนไขในการหาคำตอบ เป็นข้อมูลที่ได้ประมาณการไว้แล้วในเบื้องต้น ทั้งความต้องการการขนส่ง และ ความสามารถในการขนย้ายสิ่งของ ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าระบบนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกต่อการวางแผนการจัดเตรียมยานพาหนะล่วงหน้าสำหรับโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าต่อไป
This research is to develop annual vehicle resource planning. Renting period is specified in month. The objective is to support the manufacturing process for an exporting garment factory. This study can be divided into three phases. Initially, the demand of transportation is estimated from factory aggregate plan in order to determine amount of weight and volume of goods to be transported in term of transporting frequency and destination. Secondly, the capacity of transportation is determined using average number of trips per truck per month, and capacity of each truck. Finally, an LP model is developed to determine the pattern of truck renting plan which its objective to minimize annual renting. An assumption about renting cost has been made: the more renting period, the lower renting cost. The expected answers are number of truck in each type, the starting point of renting period and the renting duration. The LP is solved using the estimating data from the previous two phases. The researcher expects that this system will support the early vehicle resource planning for a garment factory.


Transportation -- Planning Business logistics Physical distribution of goods Shipment of goods Warehouses -- Management การขนส่ง -- การวางแผน การบริหารงานโลจิสติกส์ การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค การขนส่งสินค้า การจัดการคลังสินค้าLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram