Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ
Author อาทิวรรณ โชติพฤกษ์
Imprint [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 145 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ก้าวแรกของการทำวิจัย: วางแผนการทำวิจัย -- การเลือกหัวข้อวิจัยและการตั้งคำถามวิจัย -- การระบุความสำคัญของงานวิจัย -- การสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูล -- ก้าวต่อมา: การเขียนงานวิจัย -- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน -- การแสดงประเด็นโต้แย้ง -- การกล่าวอ้างและหลักฐาน -- เหตุผลเชื่อมโยงหลักฐานกับข้อกล่าวอ้าง -- การเพิ่มคุณภาพของประเด็นโต้แย้ง -- ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ -- การร่างบทความหรือรายงานวิจัย -- การเขียนบทนำ -- การตรวจทานและแก้ไขร่างบทความ -- ชื่อเรื่องและบทคัดย่อ -- โจรกรรมวิชาการ -- ก้าวสุดท้าย: การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ -- ปัญหาของการพูดในที่สาธารณะ -- การเตรียมการพูดในที่ประชุมวิชาการ -- อุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอผลงาน -- การปรับปรุงการพูดในระยะยาว


วิจัย การพูดในชุมนุมชน นักวิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library001.4 อ24ก 2555CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram