Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 ภาค 3-4 (มาตรา 157-245)
Author ธานิศ เกศวพิทักษ์
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 9
Descript 963 หน้า ; 26 ซม.

CONTENT

ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- แบบของคำฟ้องคดีอาญา -- การไต่สวนมูลฟ้อง -- การแก้หรื่อเพิ่มเติมฟ้องและคำให้การ -- การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา -- การพิจารณาคดีอาญา -- คำพิพากษาและคำสั่ง -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- สิทธิในการอุทธรณ์ -- ข้อจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์ -- การยื่นอุทธรณ์ การแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ การตรวจรับอุทธรณ์และการถอนอุทธรณ์ -- การพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์ -- คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์ -- การพิจารณาพิพากษาคดีที่ส่งขึ้นมายังศาลอุทธรณ์ตามมาตรา 245 -- สิทธิในการฎีกา -- ข้อจำกัดสิทธิในการฎีกา -- การอนุญาตหรือรับรองให้ฎีกา -- อำนาจศาลฎีกาในการสั่งไม่รับพิจารณาพิพากษาคดีที่ไม่เป็นสาระ


วิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาความอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 860 ธ515ค 2555DUE 14-12-20
Law Library (3rd Floor)K/TH 860 ธ515ค 2555DUE 12-12-20LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram