Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสราญรมย์ ฉบับที่ระลึก 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
Imprint พระนคร : กระทรวงการต่างประเทศ, 2495
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra54_0235
Descript 119 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

คำอภิปรายในที่ประชุมสหภาพรัฐสภา / ม.ร.ว เสนีย์ ปราโมทย์ -- เรื่องประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ / กนต์ธีร์ ศุภมงคล -- สนธิสัญญาฉบับแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ / บุณย์ เจริญไชย -- การสัมภาษณ์และกล่าวสนุทรพจน์ ของผู้แทนทางการฑูต / มนู อมาตยกุล -- นักการฑูตพิเศษ / ม.ล. ซ้ง สนิทวงศ์ -- ดอกเตอร์ ฟรานซิส บี. แซย์ร / จรูญพันธ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา -- 8 มิถุนา / ปรีดา ศรีชลาลัย -- ทำเนียบนามนักการฑูตไทย / ประพัฒน์ ชื่นประสิทธิ์


ความตกลงระหว่างประเทศ ไทย -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- สนธิสัญญา ไทย -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- ประวัติ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESSLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram